Nyheder fra Greenkeeperen i Svendborg Golf Klub

Sand på greens og optagning af propper

Der vil i uge 42 blive kørt sand på greens, og derefter taget propper op. Dette job vil kun blive udført hvis der er sol og blæst.

Man vil møde skiltning på banen om hvilke huller der er lukket, så må man samle bolden op og gå videre til næste hul.

Greenkeeperne

Klipning af de levende hegn.

Hvidkilde gods er blevet bestilt til at komme og klippe vores levende hegn. Det kommer til at ske i den kommende tid.

 

Samarbejde med E. Marker om gødnings produkter

Chefgreenkeeper Kenneth Andersen havde i mandags besøg fra E. Marker, som er vores samarbejdspartner, når det gælder organisk gødning – vi bruger bla. deres produkt TourTurf.

E. Marker var med rundt på banerne og der blev både snakket om de erfaringer, Kenneth havde gjort sig med brugen af TourTurf og mulige løsninger og plejeplaner fremadrettet.

For de nysgerrige, så kan man sammenligne green på hul 18 og green på hul 1 på 9 huls banen – der er brugt organisk gødning på 18 huls banen og konventionel gødning på 9 huls banen – der er en væsentlig forskel i hvor meget sygdom (Dollar Spots), der er på greens på de 2 baner – betydelig mindre på 18 huls banen og det tyder på, det er den rigtige vej, vi har valgt at gå.

Der er dog en væsentlig forskel i prisen på konventionel gødning og organisk gødning – sidstnævnte er markant dyrere. Det er en strategisk beslutning fra bestyrelsen sidste år, at bruge ekstra mange penge på gødning på 18 huls banen, så derfor er det glædeligt, at det virker så godt.

Dollar Spots (svampe sygdom) som vi har på greens har desværre ikke noget sprøjtemiddel – hverken organisk eller kemisk, som kan slå sygdommen ned. Derfor er opskriften at forebygge med den rigtige gødning, vandmængde og klipning. Dollar Spots kan rigtig godt lide varme og tørke, så derfor vandes greens meget i perioder uden vand fra oven – varmen kan vi desværre ikke rigtig styre.

Vi har pt. en green jordbundsprøve til analyse hos E. Markers irske samarbejdspartner, for at finde ud af hvad den optimale pleje er og hvad der kan hjælpe med at holde sygdomme på afstand. Derfor kan man heller ikke sammenligne pleje af greens med andre golfklubber, da plejen (gødning, klipning mm.) helt kommer an på jordbunden, græstypen og gødningen og sandsynligheden for, at det er ens med andre klubber er nok ret mikroskopisk.

Er du nysgerrig på hvad E. Marker kan og arbejder med – så kan du læse mere på deres hjemmeside: https://emarker.dk/

Klimaforandringer, miljøhensyn, restriktioner ifm. anvendelse af vand, gødning og pesticider er kommet for at blive. Der skal tænkes i nye baner for at opnå det bedst tænkelige resultat og derfor er vi glade for samarbejdet med E. Marker.

Nyt fra Baneudvalget

Frivilligheden blomstrer fortsat i Svendborg Golf Klub

Vores skønne golfklub nyder i den grad godt af, at rigtigt mange medlemmer har meldt sig ind i korpset af frivillige, der på  utallige måder gør en kæmpe indsats for, at vi alle sammen både kan nyde de smukke baner, deltage i forskellige klubarrangementer og KIK’er, opholde os i et dejligt klubhus og i det hele taget trives i klubben. Der er ingen tvivl om, at de frivilliges indsats er vigtig og måske i disse Coronatider endnu vigtigere og kan være med til at holde de røde tal væk fra bundlinjen.

Den sidste nye frivilliggruppe, der blev etableret, er gruppen af hjælpere, der sørger for, at vores Par 3 banne og 9 huls banen, Driving Range og alt klippet rough på 18 huls banen bliver passet til punkt og prikke. Der ydes en kæmpe indsats af de frivillige, og deres arbejde er også i allerhøjeste grad med til at gøre Svendborg Golf Klub til en attraktiv klub, ikke bare for medlemmerne, men også for nye golfere og gæster udefra. Under ledelse af en af vores erfarne greenkeepere i samarbejde med klubbens chefgreenkeeper, er nu en hel del frivillige blevet ”omskolet” og har lært at styre de store maskiner, til stor glæde både for klubben og dem selv.

Den 14 mands store gruppe af frivillige greenkeepere er et ”skønt sammensurium” af mennesker med forskellige erfaringer at byde ind med. I gruppen er der bl.a. tidligere landmænd, folk der i deres gamle erhverv har arbejdet med store maskiner og i det hele taget en gruppe, som hurtigt er kommet ind i greenkeeper arbejdet. Kendetegnende er, at ingen af de nye greenkeepere er bange for at prøve nyt, de tager alle udfordringer op med et smil.

Udover greenkeeper gruppen har vi to frivillige, der tager sig af beskæring af de 500 nye træer. Så alt i alt har vi i klubben med andre ord en gruppe på 16 mand, der arbejder med pasning af baneanlægget.  Tilsammen lægger gruppen i gennemsnit 50 arbejdstimer i klubben om ugen.

Samarbejdet mellem de ”nye” frivillige greenkeepere og Kenneth Andersen og hans professionelle team af greenkeepere går fremragende. Der er helt klart tale om en win-win situation her, hvor der absolut er gensidig respekt for hinandens arbejde.

At kunne etablere et sådant korps af frivillige greenkeepere er ikke kun et plus for alle golfspillerne, men bestemt også for klubben generelt. I lighed med de mange øvrige frivillige bidrager også de frivillige greenkeepere til en forbedret økonomi i klubben. Det sættes der stor pris på.

Svendborg Golf Klub, juni 2020
Baneudvalget

Referat af Baneudvalgs møde d. 19 maj 2020

Referat af møde i Baneudvalget tirsdag, den 19.5.2020

Tilstede
Chefgreenkeeper Kenneth Andersen, Udvalgsformand Michael Dissing, Willi Horstmann, Gitte Borgermann

Fraværende
Andreas Søndergaard, der var forhindret pga arbejde

Inden mødet startede, var der en kort snak om, at klubbens hjemmeside skal ajourføres mht. baneudvalgets medlemmer.

Michael havde inden mødet udsendt en dagsorden.

  1. Status på banen
  2. Bemanding
  3. Buggykørsel i fugtigt vejr
  4. Afspærringer
  5. Dropzone ved green på hul 5 (18 huls banen)
  6. Bunkerrive
  7. Erfaring med morgenlukning
  8. Andre input
  9. Eventuelt

Kenneth kunne til punkterne 1 & 2 oplyse, at status på banen var, at det generelt går fint. Banen står godt bl.a. takket være de 12-14  frivillige greenkeepers, der gør et stort stykke arbejde og lægger mange timer, hvilket også betyder en væsentlig besparelse for klubben. Kenneth var af den overbevisning, at det drejer sig om min. 1½ mand sparet på budgettet. 3-4 frivillige klipper nu en gang om ugen rough på 18 hullers banen, hvilket bl.a. har resulteret i, at tidsler i år er væk.

De frivillige er, som det fremgår, meget vigtige for banen og for klubbens økonomi. Derfor er det også vigtigt at tiltrække flere frivillige. Der er løbende tale om en naturlig afgang af de frivillige, men heldigvis er Christian Haldan god til at få fat i nye kræfter.

Der er blevet købt gødning – den dyre – og der behandles næsten dagligt med biologiske præparater for at få banen så flot som overhovedet muligt.

Kenneth kunne fortælle, at Robert desværre er sygemeldt. Er blevet opereret og kommer ikke tilbage indenfor den nærmeste fremtid.

Derudover kunne Kenneth fortælle, at banen efter samtale med Golfmanager Mette og Controller Jan Find har fået bevilget en bunkerrive (dagsordenens punkt 6). Dette har været et endog meget stort ønske i et par år. Bunkerriven forventes at komme senest den 1.7.2020.

Mht til punkt 3 (Buggykørsel på våd bane) gjorde Michael Dissing opmærksom på, at der indimellem er en del meget uhensigtsmæssig kørsel i buggy for tæt på både Tee-steder og greens. Der må absolut ikke køres med buggy over tee-sted! Baneudvalget henstiller til BANESERVICE, at de er meget obs på netop dette og på, at spillerne reparerer nedslagsmærker på greens og i det hele taget sørger for at passe godt på banen.

Michael Dissing kom i samme forbindelse ind på forskellige afspærringer på banen (dagsordenens punkt 4). Disse SKAL respekteres. Snore er godt nok ikke optimale, MEN de skal altså respekteres – og det samme gælder rundbuer. Spillere skal opfordres til at følge stierne. Måske skulle vores Golfmanager opfordres til at lave et lille skriv om dette?

Med hensyn til skiltning på 9-hullers banens hul 5, hvor der informeres om ruten til hul 6, vil Kenneth undersøge, om vi har et andet skilt end det nuværende.

Udvalget diskuterede herefter muligheden for at anlægge en dropzone på hul 6 på 18-hullers banen (dagsordenens punkt 5). Flere forslag til ”beliggenhed” blev diskuteret. Konklusionen blev, at Kenneth finder en løsning.

Til dagsordenens punkt 7: Erfaringer med morgenlukning af 18-hullers banen – kunne Kenneth fortælle, at det var en absolut succes. Det har i høj grad lettet greenkeepernes arbejde, og generelt respekterer golfspillerne det faktum, at banen nu er lukket hver mandag og onsdag indtil kl. 08.00.

Under punktet ”Andre inputs” blev det på opfordring af Kenneth godkendt, at der tages kontakt til Hvidkilde, så hegnet mellem 18-hullers banens hul 1 og 2 bliver klippet. Dette vil give et meget bedre ”kig” for spillerne.

”Det Gule Hus” til højre for driving range har for ofte fået ødelagt tag pga vildfarne bolde fra henholdsvis driving range og Par 3 banens hul 8. For at undgå disse ”uheld” er Par 3 banens hul 8 og 9 nu permanent ”skrottet”, og flaget på Par 3 banens hul 1 fjernet. Samtidig har klubbens træner Rolf lavet streger på driving range, der gerne skulle få spillere til at slå mere mod venstre og væk fra det gule hus.

På 18-hullers banen foreslog Kenneth beplantning mellem hul 7 og 9, 11 og 12 og 16 og 17. Der kan søges om tilskud til sådan beplantning, og Kenneth vil undersøge dette og vende tilbage.

På 9-hullers banen blev bunker t.v. ved green på hul 1 sløjfet sidste år. I år er en bunker t.v. på hul 2 sløjfet. På banens hul 3 bliver første fairway bunker fyldt op med jord og sået til i år. Bunker ved green på hul 3 er halveret. Desuden er bunker bag green på 9-hullers banens hul 5 blevet sløjfet. Også midterste bunker på fairway hul 7 er sået til.

Der bør opsættes et skilt ved tee-stedet på hul 6 på 9-hullers banen, der opfordrer til ikke at slå ud, når der på 18-hullers banens hul 2 slås ind til green. Der var et sådant skilt sidste år, men ikke i år. Tee-stedet er godt nok flyttet mere mod venstre, men for en sikkerheds skyld bør der ikke slås ud, når der er fare for at ramme spillere på hul 2 på 18-hullers banen.

Såvel Kenneth som Michael Dissing gjorde opmærksom på det endog meget store ønske om at få en 2,8 tons gravemaskine. Gerne en velfungerende brugt.

Michael kunne fortælle, at det er besluttet, at der IKKE kommer river på banen foreløbig. Kravet om mulighed for afspritning af river umuliggør dette. Det samme gælder for flagene. De nuværende foranstaltninger bibeholdes indtil videre.

Kenneth foreslog, at vandhaner på banen fjernes, således at der fremadrettet vil kunne tappes vand ved baglade og ved toiletbygning ved hul 6/13. Dette bl.a. af hensyn til den gamle hovedvandledning og for at undgå risiko for frostskader i vandrør.

Slutteligt opfordres der til at tage UDSTRAKT HENSYN til vore (frivillige) boldsamlere på driving range. Der skal absolut udvises stort hensyn til disse frivillige, og de skal ikke være i fare for at blive ramt. Måske skulle vores golfmanager opfordres til at lave et lille skriv om dette?

 Mødet hævet kl. godt 16 😊

Svendborg, den 19.5.2020/Gitte Borgermann

Driving Range.

Der er lukket for udslag, onsdag morgen imellem kl. 5.00 – 9.00. Der skal samles bolde ind og der skal klippes græs.

Bunkers.

I en tid hvor vi ikke har rivere liggende i bunkers, der skal du/i huske at jævne jeres fodspor på vej ud. Så jeres medspillere ikke kommer til at ligge i et dybt fodspor.

 

Banestatus d. 17/3

 

Baneanlægget er begyndt at tørre en hel del op.

Opsætningen af de nye skilte på 18 hullers banen er nu færdig gjort. Der mangler så kun at komme nye skilte på,  så selve golf hullet kan ses med diverse udfordringer. Alle bænke og skraldespande er nu blevet sat op på en bund af grus, så vi ikke længere skal bruge en masse tid på at trimme græsset under bænkene.

Vi er lige begyndt med at klippe Driving range, men græsset har vokset en hel del siden vi sidst kunne køre der. Så det kommer til at tage en del tid. Vi er gået i gang med at dybdelufte greens på 18 hullers, og derefter vil der blive vertikalskåret, klippet og kørt sand på.

Der er ikke sat en dato endnu for åbningen af 18 hullers banen for i år.

Men det bliver som det var sidste år med at vi først åbner 1 – 4 + 14 – 18, så har de sidste huller lige en chance for at tørre en del mere.

 

Banestatus d.10/3

Det meste af baneanlægget er stadig meget vådt. Der er dog bedring på vej, da den store den store ”sø” på hul 2/18hullers næsten  erhelt forsvundet igen.

Grundet den megen regn i efteråret blev vi nød til at stoppe med at klippe fairway’s og semirough ret tidligt. Det giver os så lidt udfordringer her i foråret pga. nu er fairway’s og semirough nogle steder nået en højde på cirka 7 – 10cm. Hvor vi i sæsonen klipper i fairway’s i 19mm og semirough i 38mm. Vi kan ikke bare klippe græsset hårdt ned i en omgang for så kommer der til at ligge så meget græs afklip, som så derefter skal fjernes.

Vi er i øjeblikket i gang med at lægge grus omkring de nye skilte, der er blevet opsat på 18 hullers banen i løbet af vinteren. De sidste maskiner er ved at  blive serviceret, og vi er igang med at få revet alle de nedfaldne grene sammen. I dag prøver vi om det kan lade sig gøre at komme igang med at klippe fairway’s og semirough med rotorklipper. Vi starter med at klippe i 6cm højde.

Opdateret: 12/3 kl 6.32

18 hullers banen.

Årets sidste dag for at spille 18 hullers banen, bliver onsdag d. 18 december.