Visionsplan Svendborg Golfklub

Visionsplan for Svendborg Golf Klub

Vision
Vi vil udbrede interessen for golfspillet i Svendborg Kommune og skabe et socialt foreningsliv til gavn for sjæl og helbred for både medlemmer og gæster.

• drive og udvikle golfbane med tilhørende klubfaciliteter
• fremme medlemmernes og gæsters lyst til at dygtiggøre sig i golfspillet
• skabe de bedst mulige rammer for et godt klubliv
• fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i klubbens drift

Denne overordnede vision indebærer følgende del-visioner for bane, medlemmer/forening, sport og forretning:

• Vi vil have en golfbane, der byder på alle golfspillets facetter til nydelse for breddegolfere og til udfordring for elite spillere
• Vi vil være en rummelig klub, der har socialt samvær om gode og unikke golfoplevelser på tværs af klubbens medlemmer
• Vi ønsker at være repræsenteret på alle turneringsniveauer, samt bidrage til egne talenters udvikling
• Vi vil have en velfungerende organisation med en sund økonomi som fundament for udvikling af klub og bane

Visionen er langsigtet, og der skal arbejdes målrettet over en længere periode for at indfri den.
Målet er, at vi får størst muligt positivt udbytte af at være medlem af en velfungerende forening og spille golf på et udfordrende anlæg.

Målsætninger og konkrete fokusområder

Banen
Vi vil have en golfbane, der byder på alle golfspillets facetter til nydelse for breddegolfere og til udfordring for elite spillere.

Målsætninger
Banen skal kontinuerligt udvikles golf-, oplevelses- og naturmæssigt

Det betyder, at
• Banen skal være den golfbane i Danmark, der stimulerer alle vore sanser mest muligt
• Banen skal være udfordrende for alle golfspillere, men samtidig være fair, så alle får mulighed for succes
• Banen skal være fuldt tilgængelig for spil på minimum 18 huller hele året.

Fokusområder 2015 – 2018
• I samarbejde med en banearkitekt udarbejdes og igangsættes en flerårig forbedringsplan for hele golfbanen
• Der skal udarbejdes og igangsættes en flerårig beplantningsplan for klubbens samlede baneanlæg
• Vort smukke naturområde skal forvaltes på en måde, som belaster naturen mindst muligt og stimulerer en alsidig fauna
• Der skal vedvarende være fokus på aktiviteter og tiltag, som kan tilgodese en stabil spillehastighed
• Vort alsidige anlæg giver mulighed for, at golfspillere på et ethvert niveau får gode, sjove og berigende oplevelser. Banen er meget varieret og har en beliggenhed og udsigt, der umiddelbart stimulerer humøret

Foreningen
Vi vil være en rummelig klub, der har socialt samvær om gode og unikke golfoplevelser på tværs af klubbens medlemmer

Det betyder, at:
• Vi er det naturlige valg for nuværende og potentielle golfspillere i Svendborg kommune
• Vi vil øge og fastholde det aktive medlemstal omkring 1.200
• Vi vil fastholde og understøtte klubbens mange gode aktiviteter og traditioner
• Vi vil kontinuerligt udvikle og afprøve nye aktiviteter til medlemmer (KiK ér, turneringer og andre tiltag), der sikrer klubbens gode sociale liv og attraktive golftilbud
• Vi forventer en aktiv deltagelse af medlemmerne i vore aktiviteter, sociale liv samt opgaver, som naturligt skal løses i vor klub

Fokusområder 2015 – 2018
• Fortsat fokus på at tiltrække nye medlemmer
• Udvikle tilbud med henblik på at fastholde medlemmer og inddrage nyere golfere i klublivet
• Inddrage ”klubber i klubben” i udviklingen af klubbens sociale liv
• Afholde klubturneringer, som henvender sig til flest mulige medlemmer

Sporten
Vi ønsker at være repræsenteret på alle turneringsniveauer, samt bidrage til at egne talenters udvikling.

Det betyder, at
• Vi vil fortsat prioritere et bredt juniorarbejde
• Vi vil arbejde på at flere medlemmer dyrker golf som konkurrencesport på regionalt niveau
• Vi vil bidrage til udvikling af egne talenter gennem træning og deltagelse i DGU´s divisionsturnering

Fokusområder 2015 – 2018
• Tiltrække og fastholde egne juniormedlemmer ved at skabe glæde ved golfspillet og muligheder for at udvikle golffærdighederne, blandt andet ved at deltage i kommunens talentudviklingsprogram
• Skabe et konkurrencemiljø for udvalgte spillere
• Fastholde tilbud om konkurrencegolf for bredere grupper af medlemsskaren (f.eks. Regionsgolfturneringen, klubmesterskaber mm)

Flertallet af vore medlemmer dyrker ikke golf som egentlig konkurrencesport, men mere som et væsentligt bidrag til motion og socialt samvær.

Forretningen
Vi vil have en velfungerende organisation med en sund økonomi som fundament for udvikling af klub og bane.

Det betyder, at
• Vi vil kontinuerligt udvikle og tilpasse vores organisation til udfordringerne
• Vi vil sikre forretningsmæssig ideudvikling, så vi har gode indtjeningsmuligheder gennem ajourførte attraktive tilbud til konkret definerede målgrupper
• Vi vil gennem et fortsat konkurrencedygtigt kontingent øge det nuværende medlemstal
• Vi skal være det oplagte valg for green-fee spillere, company-days og andre indtægtsgivende arrangementer på Fyn
• Vi vil udvikle samarbejdet med andre arrangementer i Svendborg kommune
• Vi vil forbedre vore faciliteter til opbevaring af medlemmers udstyr

Fokusområder 2015 – 2018
• En mere effektiv kommunikation til gæster og medlemmer
• Udvikle indtægtsgrundlaget for greenfee gæster og arrangementer, så der realiseres indtægter på 1,0 mio. kr. i 2018.
• Udvikle og afprøve muligheder for yderligere synergi i samarbejdet med restaurant, træner og andre samarbejdspartnere
• Intensivere synliggørelsen af Svendborg Golf Klub i lokalsamfundet, erhvervslivet og overfor Golf-Danmark
• Vore sponsorater skal udvikles, så der realiseres indtægter på 0,4 mio. kr. i 2018

Fremlagt på den ordinære generalforsamling den 17. marts 2015