Seniorklubben

Seniorklubbens formål er at fremme golfspillet, samt det sociale samvær.

Som medlemmer optages kvinder fra det år de fylder 50 år og mænd fra det år de fylder 55 år.

Årskontingentet for 2024 er 100 DKK, og matchfee er DKK 200,- pr. sæson.

Kontingent og matchfee bedes indbetalt på Seniorklubbens konto i Danske Bank reg 9570 konto 1307 0741.  HUSK at skrive medlemsnummer og navn i tekstfelt.

Seniorklubben har ingen handicapbegrænsning, hermed skabes et tilbud for alle seniorer om at kunne spille golf med medlemmer i samme aldersgruppe uanset spilleniveau.

I 2023 er medlemstallet 138 medlemmer. Vi er stadig den største klub i klubberne. Vi formoder, at den store tilslutning skyldes det gode sociale samvær i klubben. Det højeste antal spillere en tirsdag i 2023 var 90 spillere, fordelt på 18 huls- og 9 huls-banen.  Gennemsnitsantallet pr. turnering var 66 spillere. Vi er meget tilfreds med den gode tilslutning, og det er fortsat muligt at afvikle turneringerne inden for et rimeligt tidsrum, samt til at dyrke det sociale på NITTEN.

Vi spiller turnering hver tirsdag gennem hele sæsonen (april til oktober). Der afvikles både 9 huls- og 18 huls turneringer.

Tilmelding foregår på golfbox, senest søndag kl. 12.00.

Der laves efter kl. 12.00 søndag, en startliste, med gunstart tirsdag morgen.

Der er fra 2024 mulighed for indtastning via live-score.

Efter startlisten, sender golfbox et link og kode via mail til app, til selv indtastning af brutto score. Tast din bruttoscore ved dit navn.

Sideløbende med livescoring føres scorekort, som underskrives af både spiller og markør.

Scoreindtastning skal være afsluttet inden man afleverer det underskrevne scorekort til den turneringsansvarlige.

Man printer selv scorekort og møder op klar til at spille, senest 10 minutter før starttidspunkt.

Sammensætning af bolde er 3 eller 4 “bolde” på 18 hulsbanen og 4 “bolde” på 9 hulsbanen. Sammensætningen foregår ved hjælp af golfbox.

Den månedlige præmieuddeling finder sted efter den første ordinære match i måneden for de matcher, der har fundet sted i den forgangne måned, i forbindelse med fællesspisning. Dog vil præmieuddeling for oktober måned finde sted på generalforsamlingen.

Herudover spilles en gennemgående turnering for hele sæsonen, hvor præmieuddelingen foregår i forbindelse med generalforsamlingen.

Vi spiller venskabsturnering mod Faaborg.

Vi arrangerer årlig en seniortur med overnatning og 2 dages golf.

Vedtægter for Seniorklubben.

§ 1: Klubbens navn er “SENIORKLUBBEN”.

§2: Klubbens formål: Det er klubbens formål at fremme golfspillet samt at fremme det sociale samvær mellem Svendborg Golf Klubs ældre medlemmer.

§3: Seniorklubbens bestyrelse består af 8 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.
Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.
Hvert år vælges en revisor.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§4: Som medlemmer kan optages medlemmer af Svendborg Golf Klub.

§5: Aldersbegrænsning for optagelse:
Damer i det år de fylder 50.
Herrer i det år de fylder 55.

§6: Der betales et årligt kontingent på 100,00 DKK.
Der betales en matchfee på 200,00 DKK. pr. sæson.
Kontingent og matchfee fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§7: Bestyrelsen fastsætter matchprogrammet for det kommende år, både hvad angår antallet af matcher og matchformer.

§8: Alle slagspil og stableford matcher er tællende matcher, dvs. at de er regulerende.

§9: Alle medlemmer af Svendborg Golf Klub, som opfylder alderskriteriet, kan deltage i seniorklubbens tællende matcher mod betaling af normal matchfee.

§10: Der er præmieuddeling efter den første ordinære match i måneden for de matcher, der har fundet sted i den forgangne måned. Præmier der ikke er afhentet på præmiedagen tilfalder seniorklubben. Dog vil præmieuddelingen for oktober måned finde sted på generalforsamlingen.

§11: Der afholdes generalforsamling den sidste tirsdag i oktober måned i forbindelse med klubbens sæsonafslutning. Indkaldelse skal foregå på klubbens opslagstavle med mindst 14 dages varsel.

§12: Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Regnskab.
Fastsættelse af næste års kontingent og matchfee.
Forslag fra bestyrelsen.
Forslag fra medlemmerne. Disse forslag skal afleveres til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Eventuelt.

§13: Disse vedtægter kan ændres ved almindeligt stemmeflertal på en generalforsamling.

§14: Ved nedlæggelse af klubben overføres eventuelt overskud til Svendborg Golf Klub.