Seniorklubben

Seniorklubbens formål er at fremme golfspillet, samt det sociale samvær.

Som medlemmer optages kvinder fra det år de fylder 50 år og mænd fra det år de fylder 55 år.

Årskontingentet for 2022 er 100 DKK, og matchfee er DKK 200,- pr. sæson.

Seniorklubben har ingen handicapbegrænsning, hermed skabes et tilbud for alle seniorer om at kunne spille golf med medlemmer i samme aldersgruppe uanset spilleniveau.

I 2021 er medlemstallet 136 medlemmer. Vi er stadig den største klub i klubberne. Vi formoder, at den store tilslutning skyldes det gode sociale samvær i klubben. Det højeste antal spillere en tirsdag i 2020 var 90 spillere, fordelt på 18 huls- og 9 huls-banen.  Gennemsnitsantallet pr. turnering var 68 spillere. Vi er meget tilfreds med den gode tilslutning, og det er fortsat muligt at afvikle turneringerne inden for et rimeligt tidsrum, samt til at dyrke det sociale på NITTEN.

Vi spiller turnering hver tirsdag gennem hele sæsonen (april til oktober). Der afvikles både 9 huls- og 18 huls turneringer.

Tilmelding foregår på golfbox, senest søndag kl. 18.00.

Man printer selv scorekort og møder op klar til at spille, senest 10 minutter før starttidspunkt.

Sammensætning af bolde er 3 eller 4 “bolde” på 18 hulsbanen og 4 “bolde” på 9 hulsbanen. Sammensætningen foregår ved hjælp af golfbox.

Den månedlige præmieuddeling finder sted efter den første ordinære match i måneden for de matcher, der har fundet sted i den forgangne måned, i forbindelse med fællesspisning. Dog vil præmieuddeling for oktober måned finde sted på generalforsamlingen. Der afholdes 2 grill arrangementer, hvor Seniorklubben bidrager til spisningen.

Herudover spilles en gennemgående turnering for hele sæsonen, hvor præmieuddelingen foregår i forbindelse med generalforsamlingen.

Vi spiller venskabsturnering mod Faaborg.

Vi arrangerer årlig en seniortur med overnatning og 2 dages golf.

Vedtægter for Seniorklubben.

§ 1: Klubbens navn er “SENIORKLUBBEN”.

§2: Klubbens formål: Det er klubbens formål at fremme golfspillet samt at fremme det sociale samvær mellem Svendborg Golf Klubs ældre medlemmer.

§3: Seniorklubbens bestyrelse består af 8 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.
Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.
Hvert år vælges en revisor.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§4: Som medlemmer kan optages medlemmer af Svendborg Golf Klub.

§5: Aldersbegrænsning for optagelse:
Damer i det år de fylder 50.
Herrer i det år de fylder 55.

§6: Der betales et årligt kontingent på 100,00 DKK.
Der betales en matchfee på 200,00 DKK. pr. sæson.
Kontingent og matchfee fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§7: Bestyrelsen fastsætter matchprogrammet for det kommende år, både hvad angår antallet af matcher og matchformer.

§8: Alle slagspil og stableford matcher er tællende matcher, dvs. at de er regulerende.

§9: Alle medlemmer af Svendborg Golf Klub, som opfylder alderskriteriet, kan deltage i klubbens tællende matcher mod betaling af normal matchfee.

§10: Der er præmieuddeling efter den første ordinære match i måneden for de matcher, der har fundet sted i den forgangne måned. Dog vil præmieuddelingen for oktober måned finde sted på generalforsamlingen.  Præmier, der ikke er afhentet ved den næstfølgende præmieuddeling, tilfalder klubben.

§11: Der afholdes generalforsamling den sidste tirsdag i oktober måned i forbindelse med klubbens sæsonafslutning. Indkaldelse skal foregå på klubbens opslagstavle med mindst 14 dages varsel.

§12: Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Regnskab.
Fastsættelse af næste års kontingent og matchfee.
Forslag fra bestyrelsen.
Forslag fra medlemmerne. Disse forslag skal afleveres til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Eventuelt.

§13: Disse vedtægter kan ændres ved almindeligt stemmeflertal på en generalforsamling.

§14: Ved nedlæggelse af klubben overføres eventuelt overskud til Svendborg Golf Klub.