Vedtægter

Vedtægter for Svendborg Golf Klub

§1 – Navn og hjemsted

Klubbens navn er Svendborg Golf Klub.

Klubbens hjemsted er Svendborg.

§2 – Formål

Klubbens formål er at udbrede interessen for og kendskabet til golfspillet, samt at arbejde for optimale muligheder for udøvelse af golfspillet i Svendborg området.

§3 – Organisation

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

§4 – Medlemskab

Som medlemmer optages enkeltpersoner, der opfylder DIF og DGU’s betingelser for medlemskab af en golfklub.

I klubben kan optages såvel aktive som passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke ret til at spille på banen.

Indmeldelse skal ske skriftligt.

Bestyrelsen beslutter, om der skal ske begrænsning i tilgangen af aktive medlemmer. I så fald føres en ekspektanceliste.

Medlemmer kan optages i følgende kategorier:

 1. Junior medlemmer er juniorer til og med det kalenderår, hvor de fylder 18 år
 2. Aktive seniormedlemmer er personer, som er fyldt eller fylder 19 år i det kalenderår, hvor indmeldelsen finder sted
 3. Aktive fleks-seniormedlemmer kun med adgang til 9 hullers banen
 4. Aktive fleks-basismedlemmer kun med adgang til træningsområder og par 3-banen
 5. Longdistance medlemmer: For at kunne opnå et langdistancemedlemskab, skal man være bosat uden for Svendborg kommune og være fuldtids-medlem af anden golfklub under Dansk Golf Union
 6. Passive medlemmer

Opgradering af medlemskab kan ske til enhver tid i løbet af året mod at betale restkontingent for den resterende del af året samt eventuelt indskud.

Nedgradering af medlemskategori skal ske skriftligt med tre måneders varsel til udløb pr. 30/6 eller 31/12. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse.

Hvis et medlem inden for de første 9 måneder efter skifte til en lavere medlemskategori – ønsker skifte til en højere medlemskategori, kan dette ske straks mod betaling af differencen mellem de to medlemskategorier for perioden med lavere kontingent. (Der kan således ikke spekuleres i kontingentsatser ved sæsonmæssige skifte af medlemskategori).

Udmeldelse skal ske skriftligt med tre måneders varsel til udløb 30/6 eller 31/12. Ved udmeldelse pr. 30/6 refunderes forudbetalt kontingent for 2. halvår.

§5 – Kontingent m.v.

Kontingent og takster for indskud, prøvemedlemskab og øvrige ydelser fastsættes af bestyrelsen.

Kontingent og indskud forelægges til godkendelse på generalforsamlingen sammen med budget.

Bestyrelsen kan efter ansøgning meddele reduceret kontingent for medlemmer under uddannelse, mod fremvisning af aktivt studie kort, uden begrænsning i spilleretten.

§6 – Tab af medlemsrettigheder, eksklusion

Er kontingentrestancen over 1 måned fra sidste betalingsdag, kan bestyrelsen 1 måned efter ny betalingsfrist er meddelt ved anbefalet rykkerskrivelse bringe medlemskabet til ophør uden yderligere varsel, såfremt restancen stadig er ubetalt.

Har bestyrelsen bragt medlemskabet til ophør, skal indmeldelse ske skriftligt på ny i overensstemmelse med § 4 stk. 3, idet kontingentrestancen skal betales samtidig med indmeldelsen.

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, når medlemmets adfærd skader klubbens anseelse eller modvirker klubbens mulighed for at opfylde formålsparagraffen. En sådan beslutning kan af den ekskluderede indbringes til behandling på den førstkommende ordinære generalforsamling.

§7 – Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker via offentliggørelse på klubbens hjemmeside samt ved nyhedsbrev til de medlemmer, der har meddelt klubben deres e-mailadresse og ved opslag i klubhuset.

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 1. februar. Indkomne forslag skal fremlægges i tilstrækkeligt omfang i klubhuset senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres på klubbens hjemmeside samt fremsendes til de medlemmer, der har meddelt klubben deres e-mailadresse senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive seniormedlemmer med hjemmeklub i Svendborg Golf Klub.  Juniormedlemmer har stemmeret fra det kalenderår, hvori de fylder 18 år.

§8 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlingsbeslutning, bestyrelsesbeslutning eller efter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen underskrevet af mindst 20% af klubbens aktive medlemmer. Anmodningen skal indeholde beskrivelse af emnet, der ønskes behandlet. Indkaldelsesprocedure som for ordinær generalforsamling.

§9 – Dagsorden m.v.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På begæring af ét stemmeberettiget medlem skal skriftlig afstemning afholdes.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages.

Dirigenten underskriver protokollen.

§10 – Bestyrelse

Klubbens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen, idet der årligt afgår 2, 2 og 3 medlemmer, første gang ved lodtrækning, derefter efter anciennitet.

Enhver aktivt medlem er efter det fyldte 18. år valgbar til bestyrelsen.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og opretter til sin hjælp de fornødne udvalg for klubbens aktiviteter.

Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene og skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og beslutninger. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og controller. Klubben tegnes ved underskrift af formand eller næstformand i forening med to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Tre medlemmer af bestyrelsen kan forlange indkaldt til bestyrelsesmøde.

Køb og salg af fast ejendom kræver godkendelse på generalforsamling.

For klubbens økonomiske forpligtigelser indgået af bestyrelsen hæfter alene klubbens formue.

§11 – Regnskab

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Klubbens reviderede driftsregnskab og status skal senest 14 dage før ordinær generalforsamling fremlægges i tilstrækkeligt antal eksemplarer i klubhuset.

§12 – Ordensregler

Ved spil følges “The Royal and Ancient Golf Club of Sct. Andrew’s” regler.

Lokale regler udarbejdes af bestyrelsen og godkendes af DGU.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til DGU’s handicapsystem, og tildeling af ekstra slag i handicapturneringer og -matcher sker i h.h.t. det af DGU fastsatte slope-system.

Medlemmer og gæstende spillere er forpligtet til at rette sig efter regler gældende for spillet samt klubbens ordensregler for banen. Overtrædelse heraf kan medføre midlertidig udelukkelse fra deltagelse i spil på banen og fra klubbens øvrige lokaliteter. I gentagelsestilfælde kan bestyrelsen meddele eksklusion. En sådan afgørelse kan indankes for Dansk Golf Unions’ amatør- og ordensudvalg, hvis afgørelse er endelig.

§13 – Vedtægtsændringer – ophævelse af klubben

Disse vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling. Til vedtagelse af ændringerne kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Til ophævelse af klubben kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Såfremt mindre end 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen straks en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden tre uger. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.

Ved beslutning om klubbens opløsning skal klubbens disponible formue fordeles til fordel for golfsporten eller anden amatørsport i Danmark.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21. marts 2023.

Vedtægterne kan hentes her, som PDF-fil:

Vedtægter for Svendborg Golf Klub pr. 21-03-2023 – underskrevne