Nyheder fra Greenkeeperen i Svendborg Golf Klub

Par 3 banen

Lige lidt info omkring vores lille par 3 bane

Greenkeeperne er t.o gået igang med at gøre Par 3 banen mere spilbar end den hidtil har været og det ser allerede meget bedre ud end det har gjort det seneste lange stykke tid 🙂

 

Derudover så er der kommet nye flag og der kommer i den nærmeste fremtid også nye måtter på udslagsstederne.

Så har i en ven eller et familiemedlem, der har lyst til at prøve kræfter med vores herlige spil, så tøv ikke med at tage ham/hende gratis med ud og prøve golf oppe på par 3 banen – det er det den er skabt til

Der er naturligvis stadig rum for forbedring, men nu er vi igang og lur os om der ikke sker andre ting over året deroppe

Åbning af banen

Så blev det endelig den tid på året, hvor vi kan svare på det spørgsmål vi hører allermest i denne tid ”Hvornår åbner vi? ”
VI ÅBNER:
Banerne torsdag den 17. marts
18-huls banen kl. 10.06
9-huls banen kl. 7.00

Ved åbning af 18 huls banen vil tiderne fra kl. 6.00-10.00 være blokeret pga. morgenfrost.

Evt. åbning vurderes dagligt af chefgreenkeeperen og banen bliver åbnet, så snart han kan se, at frosten er væk.

Vinterbanen lukker for denne vinter. Alle, der har booket tid på Vinterbanen fra torsdag den 17. marts og frem, bedes selv booke en ny tid på enten 18-huls eller 9-huls banen. Alle bookede tider på Vinterbanen fra torsdag og frem i tiden, slettes i løbet af i dag.

Vi kan desværre ikke åbne for buggykørsel endnu, da der stadig er alt for vådt flere steder og der spilles stadig med oplæg
God dag allesammen

Banestatus

Vinterbanen er åben igen

Vinterbanen er åben igen fra mandag den 28. februar kl. 12.00, når frosten er helt væk.

Foråret nærmer sig og det betyder også, at der begynder at ske noget på 18-huls banen.

Vi vil i den kommende tid klippe og gøde greens og forgreens.

Der bliver fjernet grene og fejet greens på hele banen.

 

Referat fra Baneudvalgsmøde den 22. november 2021

Referat fra baneudvalgsmøde den 22/11 kl. 16 i Svendborg Golf Klub

Til stede: Allan Bojsen, Kenneth Andersen, Jess Nielsen, Michael Dissing (til kl. 17), Søren Seiersen og Ebbe Vej.

Afbud: Gitte Borgerman og Bent Moritsen

Referat: Ebbe Vej

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden EV
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde EV
 3. Oplæg til forslag om baneomlægning v. Christian Haldan
 4. Status på banen KA
 5. Vandingsprojekt – tilbagemelding fra forretningsudv. og status JN
 6. Orientering om “Projekt stærekasser” EV
 7. Eventuelt

1- Godkendelse af dagsorden EV

 • Godkendt

2- Godkendelse af referat fra sidste møde EV

 • Bemærkning: Lukkede dele af referatet kommer ikke ud til medlemmer.
 • Gitte fremsender oprindeligt ref. til godkendelse for medlemmer af baneudvalget.
 • Ellers godkendt.

3- Oplæg til forslag om baneomlægning v. Christian Haldan

 • Christian Haldan orienterer om sit forslag til nyt baneforløb.
 • Der svares på spørgsmål.
 • Baneudvalget tager det til efterretning, og underretter forretningsudvalget/bestyrelsen.

4- Status på banen KA

 • Der er lavet sti til 1. tee
 • Placering af skraldespande er rykket til starterhus
 • Vi arbejder videre med at undersøge muligheder for buggystier
 • Der er bestilt ny og større bro til overgangen på hul 4
 • Opgravning af søer udsat indtil videre.
 • DGU (Allan Brandt) udarbejder oplæg til handlingsplan i løbet af vinteren
 • Der er registreret svamp i nogle greens. Det handles der på.
 • Der arbejdes på at etablere stier, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • Der er påbegyndt træfældning. Der flises senere på vinteren.
 • Søen på 7. hul er blevet ordnet. Resten af det planlagte arbejde ved søerne er blevet skubbet lidt, grundet økonomisk forsigtighed. Det drejer sig om at fjerne noget af sivene i søen hul 5 + 1/14.

5- Vandingsprojekt – tilbagemelding fra forretningsudvalget og status JN

 • Jess har talt med Vand og Affald, og fremlægger for forretningsudvalget/bestyrelsen.

6- Orientering om “Projekt stærekasser” EV

 • Erhvervsklubben har sponsoreret 100 fuglekasser til hhv. stære og ugler/tårnfalke. Træet til disse er nu klart. De samles af frivillige og sættes op i januar.

7- Eventuelt

 • Der kommer en væsentlig stigning i prisen på gødning til næste år.
 • Der nævnes mulighed for at fælde et træ ved vandhullet på hul to.
 • Der er bestilt en ny klipper fra Baroness.

Næste møde mandag den 10. januar kl. 16.

Morgenlukning i Golfbox.

Der er blevet lavet en blokering i golfbox gældende fra d. 12/12. Det er gjort for at skåne banen om morgenen, hvor der er størst chance for at der er frost. Blokeringen vil blive fjernet, hvis der ikke er udsigt til frost.

Frost, forsinkelser og græssets sundhed

Kære medlemmer,

Det er ikke for at være irriterende , at vi lukker for spil på 18 huls banen tidlig morgen, når vi opdager, at der er rimfrost på greens.

Er banen ikke lukket og du kommer hen til en green, hvor der stadigvæk er rimfrost, så undlad at gå derind. Det kan godt være, at det på puttegreens ved klubhuset er frit for rimfrost, men det er ikke ensbetydende med at alle greens på banen er rimfrost frie, da mange ligger i skygge.

Så venligst respekter vores afgørelse, vi har været hele banen rundt og vurderet lukketiden ud fra, hvad der er bedst for banen – på den måde er du også med til at passe på vores bane.

Se denne video, så kan du se hvad det betyder, hvis du alligevel går på en green, hvor der er rimfrost.

Vandboksen ved 2. green

OBS natten mellem fredag og lørdag er der opstået en utæthed ved vandboksen ved green på hul 2 – derved står der en del vand på green og i den bagerste greenbunker – brug drop reglen om tilfældig vand. Nu er vandingsanlægget tømt og der vil i løbet af ugen blive gravet ved vandboksen for at finde utætheden, så vær opmærksom på greenkeepere, når I spiller ind på green.

Banestatus

Driving Range er d. 2.12 lukket indtil kl. 11.00 pga. boldsamling og klipning.

Det er ikke længere muligt at leje buggy. Der er dog tilladelse til, at de af klubbens medlemmer, der har årskort med lægeerklæring, kan køre i buggy kort tid endnu.

18 huls banen vil blive lukket lige før jul og henover vinteren og alle fairways, tee’s og semirough er blevet klippet en sidste gang for i år.

Bunker arbejdet er færdigt på 18 huls banen, vær dog opmærksom på der er lagt græstørv (areal under reparation), som der skal tages hensyn til.

Der bliver dybluftet greens i uge 50, hvilket vil betyde mindre huller på greens henover vinteren.

Der er blokeret tider om morgenen indtil kl. 10.00 på 18 huls banen pga. mulighed for rimfrost. Greenkeeperne vil tidligt hver morgen vurdere om der er frost eller ej og derefter fjerne blokeringen, hvis der ikke er. Ser det ud til godt vejr i flere dage frem, så fjernes blokeringen for disse dage.

Der må lægges op på Fairway og kortere klippede arealer og bolden må renses og genplaceres  i semi rough.

Referat af møde i Baneudvalget tirsdag, den 20.10.2020

Tilstede var:     Kenneth Andersen, chefgreenkeeper,
Michael Dissing, udvalgsformand,
Gitte Borgermann, udvalgsmedlem

Afbud fra:  Willi Horstmann og Andreas Søndergaard

Dagsorden:

1. Banens status
2. Plan for pleje resten af året
3. Hvordan vil vi (baneudvalget) have vores bane til at tage sig ud om 5-10 år
* Hvordan kommer vi derhen ?

Inden mødet havde Willi Horstmann indsendt sine kommentarer til dagsordenens punkt om banen nu og i fremtiden. Her kom Willi ind på et ønske om en lidt kortere semirough på 18 hullers banen. Mht. søen på hul 18 har Willi kontaktet teknisk forvaltning, og Arne Bruhn har fået tilsendt relevante fotos. Derudover så Willi gerne, at der på 9 hullers banen blev beskåret træ på hul 5 ved damernes teested. Var også inde på, at greens trænger til opgradering, da de er meget ujævne og svære at putte på.

Gitte Borgermann havde inden mødet haft en snak med Lars Baagøe og Søren Seiersen. Deres betragtninger blev præsenteret for udvalgets medlemmer og indgik i udvalgets ønsker og planer for banen i de kommende 5-10 år.

Hul 1: Det anbefales, at tee 62 og tee 58/54 på flyttes længere mod højre for at undgå, at mange bolde ender over i træerne ved hul 15 – eller helt ovre på hul 15. Desuden anbefales det at sløjfe fairway bunkers. Udvalget vurderede, at det giver god mening at fjerne fairwaybunkerne til venstre og samtidig etablere en stor lang bunker i højre side efter træer ved 15. green.

Hul 4: Her nedlægges tee 62.  Broer findes pænere, men de er dyre! Derfor bibeholdes broen, som den er. Det blev endvidere foreslået, at der ”forskønnes” ved søen ved hul 5. Dette arbejdes der på.

Hul 7: Her er der nogle store træer ved søen, der ikke ”har det så godt”. Forslag fra Kenneth er at plante ahorn, bøg og birk i stedet for de store træer.

Hul 8: Kenneth anbefaler, at det lille ”hul” om sommeren står som en græsbunker, og om vinteren står det som en lille sø. Om det så skal karakteriseres som ”tilfældig vand” om vinteren, må undersøges.

Hul 9: Godt forslag om at sløjfe den første greenbunker og lave den græsbunker.

Hul 16: Årsagen til at skråning bag green ikke klippes som tidligere er, at den maskine, der anvendtes, er meget tung og laver kørespor. Hvis skråningen skal klippes, kræver det en investering i en ny/brugt maskine, dvs. en investering på mere end kr. 75.000,00.

Vi nåede ikke videre med de fremsendte forslag, men Michael Dissing vil indkalde til nyt møde om kort tid, hvor udvalget vil fortsætte arbejdet med at se på 18 huls banen nu og i fremtiden.

9-huls banen

Kenneth Andersen anbefaler evt. på 9 huls banens greens at gå over til Rødsvingel, der er mindre krævende rent arbejdsmæssigt. Det vil lette arbejdet, og da 9 huls banen skal/bør være åben ”altid” (dvs. året rundt), er det hensigtsmæssigt at gå over til Rødsvingel.

Kenneth Andersen anbefaler endvidere, at bestyrelsen godkender købet af en minigraver. En sådan investering vil bevirke, at der kan ordnes/løses mange flere opgaver på banerne. Michael Dissing opfordres til at tale med resten af bestyrelsen om dette. Der er et meget stort behov for en sådan!

Baneudvalget er blevet opfordret til at sørge for, at vi får nogle pæne og ensartede stier. Kenneth arbejder med sagen. Det er en udfordring, men der arbejdes på en løsning.

Der var en god snak om formidling af relevant information ang. banens tilstand, i særdeleshed årsager til at greens har sygdom og udfordringerne med at ”helbrede” sygdommen. Det er vigtigt, at vi får orienteret medlemmerne grundigt, så utilfredshed undgås.

Dollarspot er en meget smitsom ”sygdom”, men det er mærkværdigt, at greens på f.eks. hul 17 og 18 er meget flottere end mange andre. Hvad kan årsagen være til forskellen? Vigtigt at informere! Vigtigt at vande i forb. med bekæmpelse af Dollarspot, så der arbejdes på ekstra vandreservoir, så greenkeeperne kan vande, når der er behov – altid – og det har ikke været muligt indtil nu.

Der arbejdes desuden på at få et medlemsmøde i stand, hvor Kenneth A. og Michael Dissing samt DGU’s banekonsulent, Allan Brandt, vil orientere om banepleje/bekæmpelse af sygdomme i greens osv. Udvalget er bevidst om vigtigheden af at orientere om banens tilstand/årsager til sygdomme i greens osv.

Kenneth opfordrer til indkøb af mærker til brug på riverne: Læg hele riven ned i bunkeren.

River bliver i vinter liggende i bunkers på 9 huls banen.

Under evt. havde Gitte B et par kommentarer/ønsker:

 • Navneskilt op på ”Gittes klokke” (mellem hul 5 og 6 på 18 hullers banen) 😊
 • Mulighed for et par afstandsmålinger ved indspilsbanen bag klubhuset.
 • Skraldespande om muligt nogle steder placeret ved tee 48 i stedet for tee 58. Alle spillere kommer forbi tee 48, så det må være den mest praktiske placering.
 • I sæson 2021 bør vi have endnu en – eller flere – ”Vi passer på banen” uger.

Mødet sluttede kl. 17.45 – Michael Dissing indkalder til nyt møde snarest.

Kenneths punkter, som vi ikke nåede – og som sammen med det sidste af Søren Seiersens / Lars Baagsøes forslag skal med på næste møde:

18   huls banen:

 • Hul 1 & 2: Ryd op i levende hegn og så græs
 • Hul 5: Ryd op i læhegn til venstre efter sø
 • Hul 7: Fjerne buske omkring sø i højre side.
  Grav op i sø for bedre vandspejl.
  Plante 12 træer i højre side før sø i forsk. farver løv
 • Hul 8: Sø i venstre side: fjerne buske.
  Grav op til ny græsbunker/sø i højre side
 • Tee 10: Fjerne nye små træer til højre for green
 • Hul 12: Sløjfe bunker i venstre side
  Udvid fairway bunker til venstre ind mod midten
 • Hul 13: Efter fairway bunker plante 12 træer i venstre side
 • Tee 13: Beskær kraftigt til venstre for tee – fjern et par grene på egetræ
 • Hul 14: Rens op i søenHul 16: Højre bunker udvides til højre.
  Bunker i venstre side lukkes i højre side, så den halveres
  Fjerne 2 døde træer ved green
 • Hul 18: Beskær imellem træer ved søen.
  Rens alle dunhammere op.

9 huls banen:

 • Hul 4: Fjerne asketræ ved green

Driving Range:

Beskær kraftigt langs hegnet i venstre side

Svendborg, den 21.10.20
Gitte Borgermann