Referat fra Baneudvalgsmøde den 22. november 2021

Referat fra baneudvalgsmøde den 22/11 kl. 16 i Svendborg Golf Klub

Til stede: Allan Bojsen, Kenneth Andersen, Jess Nielsen, Michael Dissing (til kl. 17), Søren Seiersen og Ebbe Vej.

Afbud: Gitte Borgerman og Bent Moritsen

Referat: Ebbe Vej

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden EV
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde EV
 3. Oplæg til forslag om baneomlægning v. Christian Haldan
 4. Status på banen KA
 5. Vandingsprojekt – tilbagemelding fra forretningsudv. og status JN
 6. Orientering om “Projekt stærekasser” EV
 7. Eventuelt

1- Godkendelse af dagsorden EV

 • Godkendt

2- Godkendelse af referat fra sidste møde EV

 • Bemærkning: Lukkede dele af referatet kommer ikke ud til medlemmer.
 • Gitte fremsender oprindeligt ref. til godkendelse for medlemmer af baneudvalget.
 • Ellers godkendt.

3- Oplæg til forslag om baneomlægning v. Christian Haldan

 • Christian Haldan orienterer om sit forslag til nyt baneforløb.
 • Der svares på spørgsmål.
 • Baneudvalget tager det til efterretning, og underretter forretningsudvalget/bestyrelsen.

4- Status på banen KA

 • Der er lavet sti til 1. tee
 • Placering af skraldespande er rykket til starterhus
 • Vi arbejder videre med at undersøge muligheder for buggystier
 • Der er bestilt ny og større bro til overgangen på hul 4
 • Opgravning af søer udsat indtil videre.
 • DGU (Allan Brandt) udarbejder oplæg til handlingsplan i løbet af vinteren
 • Der er registreret svamp i nogle greens. Det handles der på.
 • Der arbejdes på at etablere stier, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • Der er påbegyndt træfældning. Der flises senere på vinteren.
 • Søen på 7. hul er blevet ordnet. Resten af det planlagte arbejde ved søerne er blevet skubbet lidt, grundet økonomisk forsigtighed. Det drejer sig om at fjerne noget af sivene i søen hul 5 + 1/14.

5- Vandingsprojekt – tilbagemelding fra forretningsudvalget og status JN

 • Jess har talt med Vand og Affald, og fremlægger for forretningsudvalget/bestyrelsen.

6- Orientering om “Projekt stærekasser” EV

 • Erhvervsklubben har sponsoreret 100 fuglekasser til hhv. stære og ugler/tårnfalke. Træet til disse er nu klart. De samles af frivillige og sættes op i januar.

7- Eventuelt

 • Der kommer en væsentlig stigning i prisen på gødning til næste år.
 • Der nævnes mulighed for at fælde et træ ved vandhullet på hul to.
 • Der er bestilt en ny klipper fra Baroness.

Næste møde mandag den 10. januar kl. 16.