Referat af Baneudvalgs møde d. 19 maj 2020

Referat af møde i Baneudvalget tirsdag, den 19.5.2020

Tilstede
Chefgreenkeeper Kenneth Andersen, Udvalgsformand Michael Dissing, Willi Horstmann, Gitte Borgermann

Fraværende
Andreas Søndergaard, der var forhindret pga arbejde

Inden mødet startede, var der en kort snak om, at klubbens hjemmeside skal ajourføres mht. baneudvalgets medlemmer.

Michael havde inden mødet udsendt en dagsorden.

  1. Status på banen
  2. Bemanding
  3. Buggykørsel i fugtigt vejr
  4. Afspærringer
  5. Dropzone ved green på hul 5 (18 huls banen)
  6. Bunkerrive
  7. Erfaring med morgenlukning
  8. Andre input
  9. Eventuelt

Kenneth kunne til punkterne 1 & 2 oplyse, at status på banen var, at det generelt går fint. Banen står godt bl.a. takket være de 12-14  frivillige greenkeepers, der gør et stort stykke arbejde og lægger mange timer, hvilket også betyder en væsentlig besparelse for klubben. Kenneth var af den overbevisning, at det drejer sig om min. 1½ mand sparet på budgettet. 3-4 frivillige klipper nu en gang om ugen rough på 18 hullers banen, hvilket bl.a. har resulteret i, at tidsler i år er væk.

De frivillige er, som det fremgår, meget vigtige for banen og for klubbens økonomi. Derfor er det også vigtigt at tiltrække flere frivillige. Der er løbende tale om en naturlig afgang af de frivillige, men heldigvis er Christian Haldan god til at få fat i nye kræfter.

Der er blevet købt gødning – den dyre – og der behandles næsten dagligt med biologiske præparater for at få banen så flot som overhovedet muligt.

Kenneth kunne fortælle, at Robert desværre er sygemeldt. Er blevet opereret og kommer ikke tilbage indenfor den nærmeste fremtid.

Derudover kunne Kenneth fortælle, at banen efter samtale med Golfmanager Mette og Controller Jan Find har fået bevilget en bunkerrive (dagsordenens punkt 6). Dette har været et endog meget stort ønske i et par år. Bunkerriven forventes at komme senest den 1.7.2020.

Mht til punkt 3 (Buggykørsel på våd bane) gjorde Michael Dissing opmærksom på, at der indimellem er en del meget uhensigtsmæssig kørsel i buggy for tæt på både Tee-steder og greens. Der må absolut ikke køres med buggy over tee-sted! Baneudvalget henstiller til BANESERVICE, at de er meget obs på netop dette og på, at spillerne reparerer nedslagsmærker på greens og i det hele taget sørger for at passe godt på banen.

Michael Dissing kom i samme forbindelse ind på forskellige afspærringer på banen (dagsordenens punkt 4). Disse SKAL respekteres. Snore er godt nok ikke optimale, MEN de skal altså respekteres – og det samme gælder rundbuer. Spillere skal opfordres til at følge stierne. Måske skulle vores Golfmanager opfordres til at lave et lille skriv om dette?

Med hensyn til skiltning på 9-hullers banens hul 5, hvor der informeres om ruten til hul 6, vil Kenneth undersøge, om vi har et andet skilt end det nuværende.

Udvalget diskuterede herefter muligheden for at anlægge en dropzone på hul 6 på 18-hullers banen (dagsordenens punkt 5). Flere forslag til ”beliggenhed” blev diskuteret. Konklusionen blev, at Kenneth finder en løsning.

Til dagsordenens punkt 7: Erfaringer med morgenlukning af 18-hullers banen – kunne Kenneth fortælle, at det var en absolut succes. Det har i høj grad lettet greenkeepernes arbejde, og generelt respekterer golfspillerne det faktum, at banen nu er lukket hver mandag og onsdag indtil kl. 08.00.

Under punktet ”Andre inputs” blev det på opfordring af Kenneth godkendt, at der tages kontakt til Hvidkilde, så hegnet mellem 18-hullers banens hul 1 og 2 bliver klippet. Dette vil give et meget bedre ”kig” for spillerne.

”Det Gule Hus” til højre for driving range har for ofte fået ødelagt tag pga vildfarne bolde fra henholdsvis driving range og Par 3 banens hul 8. For at undgå disse ”uheld” er Par 3 banens hul 8 og 9 nu permanent ”skrottet”, og flaget på Par 3 banens hul 1 fjernet. Samtidig har klubbens træner Rolf lavet streger på driving range, der gerne skulle få spillere til at slå mere mod venstre og væk fra det gule hus.

På 18-hullers banen foreslog Kenneth beplantning mellem hul 7 og 9, 11 og 12 og 16 og 17. Der kan søges om tilskud til sådan beplantning, og Kenneth vil undersøge dette og vende tilbage.

På 9-hullers banen blev bunker t.v. ved green på hul 1 sløjfet sidste år. I år er en bunker t.v. på hul 2 sløjfet. På banens hul 3 bliver første fairway bunker fyldt op med jord og sået til i år. Bunker ved green på hul 3 er halveret. Desuden er bunker bag green på 9-hullers banens hul 5 blevet sløjfet. Også midterste bunker på fairway hul 7 er sået til.

Der bør opsættes et skilt ved tee-stedet på hul 6 på 9-hullers banen, der opfordrer til ikke at slå ud, når der på 18-hullers banens hul 2 slås ind til green. Der var et sådant skilt sidste år, men ikke i år. Tee-stedet er godt nok flyttet mere mod venstre, men for en sikkerheds skyld bør der ikke slås ud, når der er fare for at ramme spillere på hul 2 på 18-hullers banen.

Såvel Kenneth som Michael Dissing gjorde opmærksom på det endog meget store ønske om at få en 2,8 tons gravemaskine. Gerne en velfungerende brugt.

Michael kunne fortælle, at det er besluttet, at der IKKE kommer river på banen foreløbig. Kravet om mulighed for afspritning af river umuliggør dette. Det samme gælder for flagene. De nuværende foranstaltninger bibeholdes indtil videre.

Kenneth foreslog, at vandhaner på banen fjernes, således at der fremadrettet vil kunne tappes vand ved baglade og ved toiletbygning ved hul 6/13. Dette bl.a. af hensyn til den gamle hovedvandledning og for at undgå risiko for frostskader i vandrør.

Slutteligt opfordres der til at tage UDSTRAKT HENSYN til vore (frivillige) boldsamlere på driving range. Der skal absolut udvises stort hensyn til disse frivillige, og de skal ikke være i fare for at blive ramt. Måske skulle vores golfmanager opfordres til at lave et lille skriv om dette?

 Mødet hævet kl. godt 16 😊

Svendborg, den 19.5.2020/Gitte Borgermann