Referat af møde i Baneudvalget tirsdag, den 20.10.2020

Tilstede var:     Kenneth Andersen, chefgreenkeeper,
Michael Dissing, udvalgsformand,
Gitte Borgermann, udvalgsmedlem

Afbud fra:  Willi Horstmann og Andreas Søndergaard

Dagsorden:

1. Banens status
2. Plan for pleje resten af året
3. Hvordan vil vi (baneudvalget) have vores bane til at tage sig ud om 5-10 år
* Hvordan kommer vi derhen ?

Inden mødet havde Willi Horstmann indsendt sine kommentarer til dagsordenens punkt om banen nu og i fremtiden. Her kom Willi ind på et ønske om en lidt kortere semirough på 18 hullers banen. Mht. søen på hul 18 har Willi kontaktet teknisk forvaltning, og Arne Bruhn har fået tilsendt relevante fotos. Derudover så Willi gerne, at der på 9 hullers banen blev beskåret træ på hul 5 ved damernes teested. Var også inde på, at greens trænger til opgradering, da de er meget ujævne og svære at putte på.

Gitte Borgermann havde inden mødet haft en snak med Lars Baagøe og Søren Seiersen. Deres betragtninger blev præsenteret for udvalgets medlemmer og indgik i udvalgets ønsker og planer for banen i de kommende 5-10 år.

Hul 1: Det anbefales, at tee 62 og tee 58/54 på flyttes længere mod højre for at undgå, at mange bolde ender over i træerne ved hul 15 – eller helt ovre på hul 15. Desuden anbefales det at sløjfe fairway bunkers. Udvalget vurderede, at det giver god mening at fjerne fairwaybunkerne til venstre og samtidig etablere en stor lang bunker i højre side efter træer ved 15. green.

Hul 4: Her nedlægges tee 62.  Broer findes pænere, men de er dyre! Derfor bibeholdes broen, som den er. Det blev endvidere foreslået, at der ”forskønnes” ved søen ved hul 5. Dette arbejdes der på.

Hul 7: Her er der nogle store træer ved søen, der ikke ”har det så godt”. Forslag fra Kenneth er at plante ahorn, bøg og birk i stedet for de store træer.

Hul 8: Kenneth anbefaler, at det lille ”hul” om sommeren står som en græsbunker, og om vinteren står det som en lille sø. Om det så skal karakteriseres som ”tilfældig vand” om vinteren, må undersøges.

Hul 9: Godt forslag om at sløjfe den første greenbunker og lave den græsbunker.

Hul 16: Årsagen til at skråning bag green ikke klippes som tidligere er, at den maskine, der anvendtes, er meget tung og laver kørespor. Hvis skråningen skal klippes, kræver det en investering i en ny/brugt maskine, dvs. en investering på mere end kr. 75.000,00.

Vi nåede ikke videre med de fremsendte forslag, men Michael Dissing vil indkalde til nyt møde om kort tid, hvor udvalget vil fortsætte arbejdet med at se på 18 huls banen nu og i fremtiden.

9-huls banen

Kenneth Andersen anbefaler evt. på 9 huls banens greens at gå over til Rødsvingel, der er mindre krævende rent arbejdsmæssigt. Det vil lette arbejdet, og da 9 huls banen skal/bør være åben ”altid” (dvs. året rundt), er det hensigtsmæssigt at gå over til Rødsvingel.

Kenneth Andersen anbefaler endvidere, at bestyrelsen godkender købet af en minigraver. En sådan investering vil bevirke, at der kan ordnes/løses mange flere opgaver på banerne. Michael Dissing opfordres til at tale med resten af bestyrelsen om dette. Der er et meget stort behov for en sådan!

Baneudvalget er blevet opfordret til at sørge for, at vi får nogle pæne og ensartede stier. Kenneth arbejder med sagen. Det er en udfordring, men der arbejdes på en løsning.

Der var en god snak om formidling af relevant information ang. banens tilstand, i særdeleshed årsager til at greens har sygdom og udfordringerne med at ”helbrede” sygdommen. Det er vigtigt, at vi får orienteret medlemmerne grundigt, så utilfredshed undgås.

Dollarspot er en meget smitsom ”sygdom”, men det er mærkværdigt, at greens på f.eks. hul 17 og 18 er meget flottere end mange andre. Hvad kan årsagen være til forskellen? Vigtigt at informere! Vigtigt at vande i forb. med bekæmpelse af Dollarspot, så der arbejdes på ekstra vandreservoir, så greenkeeperne kan vande, når der er behov – altid – og det har ikke været muligt indtil nu.

Der arbejdes desuden på at få et medlemsmøde i stand, hvor Kenneth A. og Michael Dissing samt DGU’s banekonsulent, Allan Brandt, vil orientere om banepleje/bekæmpelse af sygdomme i greens osv. Udvalget er bevidst om vigtigheden af at orientere om banens tilstand/årsager til sygdomme i greens osv.

Kenneth opfordrer til indkøb af mærker til brug på riverne: Læg hele riven ned i bunkeren.

River bliver i vinter liggende i bunkers på 9 huls banen.

Under evt. havde Gitte B et par kommentarer/ønsker:

 • Navneskilt op på ”Gittes klokke” (mellem hul 5 og 6 på 18 hullers banen) 😊
 • Mulighed for et par afstandsmålinger ved indspilsbanen bag klubhuset.
 • Skraldespande om muligt nogle steder placeret ved tee 48 i stedet for tee 58. Alle spillere kommer forbi tee 48, så det må være den mest praktiske placering.
 • I sæson 2021 bør vi have endnu en – eller flere – ”Vi passer på banen” uger.

Mødet sluttede kl. 17.45 – Michael Dissing indkalder til nyt møde snarest.

Kenneths punkter, som vi ikke nåede – og som sammen med det sidste af Søren Seiersens / Lars Baagsøes forslag skal med på næste møde:

18   huls banen:

 • Hul 1 & 2: Ryd op i levende hegn og så græs
 • Hul 5: Ryd op i læhegn til venstre efter sø
 • Hul 7: Fjerne buske omkring sø i højre side.
  Grav op i sø for bedre vandspejl.
  Plante 12 træer i højre side før sø i forsk. farver løv
 • Hul 8: Sø i venstre side: fjerne buske.
  Grav op til ny græsbunker/sø i højre side
 • Tee 10: Fjerne nye små træer til højre for green
 • Hul 12: Sløjfe bunker i venstre side
  Udvid fairway bunker til venstre ind mod midten
 • Hul 13: Efter fairway bunker plante 12 træer i venstre side
 • Tee 13: Beskær kraftigt til venstre for tee – fjern et par grene på egetræ
 • Hul 14: Rens op i søenHul 16: Højre bunker udvides til højre.
  Bunker i venstre side lukkes i højre side, så den halveres
  Fjerne 2 døde træer ved green
 • Hul 18: Beskær imellem træer ved søen.
  Rens alle dunhammere op.

9 huls banen:

 • Hul 4: Fjerne asketræ ved green

Driving Range:

Beskær kraftigt langs hegnet i venstre side

Svendborg, den 21.10.20
Gitte Borgermann