Vedtægter

Mandagsherrerne stiftedes den 30 april 1984 af en gruppe mandlige spillere i Svendborg Golfklub.

1.Klubbens formål:

Klubbens formål er at afholde en herrematch hver mandag i sæsonen, samt en gennemgående
match baseret på individuelle resultater opnået på mandage gennem sæsonen.
Formålet er også at dygtiggøre og udvikle mandlige golfspillere i kombination med godt
kammeratskab, sportsånd og hyggeligt samvær.

2. Medlemskab:

Enhver mandlig golfspiler, som er fyldt 18 år , er medlem af Svendborg Golfklub og
spiller fra max. 32 tildelte slag fra tee 58, kan optages som medlem.

3. Kontigent og matchfee:

Der betales et årligt kontigent (299,00 kr).
Kontigent skal være betalt inden man deltager i første match.

Bestyrelsen fastsætter matchfeen .

4. Starttider og sæson.

Mandagsherre-matcherne er med fortrinsret på 1. Tee på forskellige tidspunkter.
Tiderne fremgår af de praktiske oplysninger på hjemmesiden.

Man kan slå ud om formiddagen, hvis man er tilmeldt dagens MH turnering. Dette skal ske inden man går ud.
Kan ikke bruges på dage med gunstarter.
Der skal altid være mindst to MH´er i en bold, for at runden er tællende.

Matchledelsen kan sætte hold, hvis den ønsker det. Det er matchledelsens fornemste opgave at,
sørge for at ingen skal stå at vente på at blive inviteret; men at alle
medlemmer får mulighed for at komme ud at spille, så snart de er tilstede.
Ingen kan undslå sig matchledelsens sammensætning af hold.

Sæsonen starter enten sidste mandag i marts eller første mandag i april og slutter med
afholdelse af generalforsamling den sidste hele uge i september eller en af de
to første uger i oktober, efter bestyrelsens beslutning.

5. Spilleform, rækkeinddeling og udflugter:

Spilleformen er såvel stableford som slagspil efter bestyrelsens bestemmelse.

Der handicapreguleres i alle matcher undtagen ved alternative spilleformer ex.
Cross-Country og lign.

Medlemmerne spiller i 4 bolde.

Ved udformningen af det årlige matchprogram kan en alternativ spilform anvendes –
fx ProAm eller Cross-Country.

Der skal så vidt muligt være 2 årlige udflugter, og matcherne er tællende i den gennemgående match. Udflugterne foregår af praktiske hensyn altid på en mandag. Dog kan der være undtagelser.

6. Golfregler:

Der spilles efter ”The royal and Ancient Golf Club of St. Andrews”  og Svendborg Golfklubs lokalregler (bl.a. regel E5) og de af bestyrelsen for Mandagsherre-klubbens fastsatte egne regler.

7. Gæstespillere:

Gæstespillere, som opfylder hcp.- og aldersregler, kan deltage mod betaling af greenfee.
Gæstespillere deltager ikke i præmierækken. Ved særarrangementer betaler gæster
fuld pris.

8. Regler for den gennemgående match:

Deltagere i mandagsmatcher vil få tildelt point. Point akkumuleres til den gennemgående match som det fremgår af de praktiske oplysninger på hjemmesiden.
Spilleform og udformning af pointsystem bestemmes alene af bestyrelsen. Matchledelsen på dagen afgør om den er tællende – for eksempel ved tordenvejr, ”lay up” eller lignende

9. Præmier:

Til den ugentlige match er der en 1. – 2. – 3.  præmie i hver række.
Præmiestørrelse bestemmes af bestyrelsen. Beløbsstørrelsen fremgår af de praktiske oplysninger på hjemmesiden.

10. Bestyrelsen:

Alle medlemmer af Mandagsherreklubben er valgbare til bestyrelsen.

Der vælges mellem 3-6 medlemmer til bestyrelsen, som tilsammen udgør klubbens ledelse.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Hvert år vælges indtil 3
medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand og fordeler selv arbejdsopgaverne
mellem bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen vælger matchledelse og kan også vælge et medlem uden for  bestyrelsen hertil.

For de af bestyrelsen indgåede forpligtigelser hæfter alene klubbens formue.

11. Generalforsamling:

Generalforsamlingen, der afholdes i Svendborg Golfklub´s  klubhus, afholdes 1 gang årligt på en af de sidste spilledage.

Indkaldelse sker via klubbens hjemmeside med mindst 4 ugers varsel. Forslag fra medlemmerne
skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen omfatter:
1.  Formandens byder velkommen-valg af ordstyrer.
2.  Formandens beretning.
3.  Forslag til diskussion.
4.  Kasseren fremlægger regnskab til godkendelse.
5.  Fastsættelse af næste års kontigent og matchfee.
6. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
7. Evt.

12. Vedtægtsændringer og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling:

Vedtægterne kan på en generalforsamling ændres af de fremmødte ved simpelt flertal.
Indkaldelse til sker ved opslag i klubhuset og via klubbens hjemme side med 4 ugers varsel.

Vedtægter godkendt mandag den 31. marts 2014.
På vegne af bestyrelsen i MH

Kim Holm Søby
Formand