Forretningsorden for bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde følger match sæsonen. Hertil et forberedende møde mellem 2 sæsoner, afsluttende med middag.

1.0 KONSTITUERING.
1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
1.2 Bestyrelsen vælger en formand, en næstformand, en matchansvarlig, en kasserer, en WEB/PR ansvarlig og en sponsorkontakt. Valget sker ved med simpel stemme flertal, og ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

2.0 INDKALDELSE TIL MØDE.
2.1 Bestyrelsen holder minimum 2 møder gennem sæsonen. Et møde i maj og et møde i august. Der udover sikrer formanden, at bestyrelsen holder møde når det er nødvendigt.
2.2 Formanden sikre at alle medlemmer indkaldes. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel. Varslet kan dog forkortes, hvis det er nødvendigt af hensyn til en sags hastende karakter. Indkaldelsen sendes elektronisk.
2.3 Indkaldelse til møde skal indeholde dagsorden og eventuelt skriftligt materiale, som er nødvendigt for at vurdere og behandle emner på dagsordenen.
2.4 Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende emner:

1) Godkendelse af referat fra sidste møde
2) Udvalgets økonomi
3) Dato for næste møde
4) Eventuelt
2.5 Sekretæren tager referat

3.0 AFHOLDELSE AF MØDE
3.1 Mødet ledes af formanden. Der kan vælges en ordstyrer.
3.2 Bestyrelsen kan træffe beslutninger, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
3.3 Alle beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt flertal.
3.4 Formand og næstformand har i fællesskab bemyndigelse til at træffe beslutninger på vegne af udvalget.

4.0 REFERAT AF MØDE.
4.1 Sekretæren sørger for, at der udarbejdes referat af beslutninger på et møde. Af referatet skal det fremgå, hvem der har ledet mødet, hvem der har deltaget i mødet, og hvad beslutninger i relation til hvert enkelt punkt på dagsordenen har været.
4.2 Sekretæren sørger for, at referatet af et møde udsendes til medlemmer af bestyrelsen.
4.3 Et medlem af bestyrelsen, der har været til stede ved et møde, og som er uenig i en truffet beslutning, har ret til at få indført sin mening i referatet.
4.4 Eventuelle bemærkninger til referatet skal meddeles formanden senest 8 dage efter at det er udsendt.

5.0 BESTYRELSENS BESLUTNINGSKOMPETENCE.
5.1 Bestyrelsen har kompetence til løbende at prioriterer, hvilke forhold og fokusområder der skal prioriteres.
5.2 Opgaver og funktionsområder er beskrevet i bestyrelsens kommissorium – vedtægterne for Mandagsherrerne i Svendborg Golf Klub.

6.0 ANDRE BESTEMMELSER.
6.1 Forretningsordenen træder i kraft på den dato der er anført nedenfor.
6.2 Forretningsordenen tiltrædes ved underskrift af formand og næstformand

Således vedtaget den _________________________________________________________

Formand Næstformand
Kim Holm Søby Niels Ole Høilund