Vedtægter

Vedtægter for tirsdagsdamerne i Svendborg Golf Klub

Tirsdagsdamerne stiftedes i maj 1971 af en gruppe kvindelige spillere i Svendborg Golf Klub.

Nærværende vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 29.09.2015 og pr. “skrivebords”generalforsamling pr. 10/2-2018

Klubbens formål:

Klubbens formål er at afholde en dameturnering hver tirsdag i sæsonen og en gennemgående turnering baseret på individuelle resultater opnået på disse tirsdage igennem sæsonen. Desuden spilles en Eclectic turnering, der er baseret på spillerens bedste score på de enkelte huller.

Formålet er også at dygtiggøre og udvikle kvindelige golfspillere i kombination med godt kammeratskab, sportsånd og hyggeligt samvær.

Medlemskab:

Enhver kvindelig golfspiller som er medlem af Svendborg Golf Klub og spiller fra max. hcp. 42, kan optages som medlem.

Kontingent og turneringsfee:

Ved tilmelding til klubber betales et årligt kontingent, der fastsættes af bestyrelsen. Medlemmer, der deltager i en turnering, men ikke har betalt det årlige kontingent, kan ikke modtage præmier eller optjene point i den gennemgående turnering.

Turneringsfee skal betales før en runde påbegyndes.

Sæson:

Sæsonen starter første tirsdag umiddelbart efter klubbens officielle sæsonåbning og slutter med afholdelse af generalforsamling sidst i september.

Generelt vedr. turneringen, spilleform og rækkeinddeling:

Bestyrelsen sikrer ved udformningen af det årlige turneringsprogram, at der veksles mellem stableford og slagspil – som er tællende i de gennemgående turneringer – samt sjældnere alternative spilformer som fx flagturnering, greensome, foursome og diverse holdspil.

Der spilles i 3 rækker. Handicapgrænserne fastlægges af bestyrelsen. Bestyrelsen vælger turneringsledelsen.

Eclectic spilles efter de gældende propositioner, som fastsættes af bestyrelsen.

Turneringsledelsen forestår gennemførelse af turneringerne i overensstemmelse med DGU´s anbefalinger.

Turneringen er tællende, idet kravene i EGA´s handicapsystem er opfyldt. Se klubbens turneringspropositioner.

Turneringsledelsen sætter holdene. Det bemærkes, at det er turneringsledelsens opgave at sørge for, at ingen skal stå og vente på at deltage, men at alle medlemmer får mulighed for at komme ud at spille så hurtigt som muligt. Ingen kan undslå sig for turneringsledelsens sammensætning af hold.

Der skal så vidt muligt spilles i 3-bolde.

Deltagere i tirsdagsturneringen vil få tildelt point. Point akkumuleres til den gennemgående turnering, som afvikles i tre rækker.
(TOP 3).

Udregning af point og udformning af pointsystem bestemmes alene af bestyrelsen. I udformningen af pointsystemet indgår en ”loyalitets” faktor, således at fremmøde og gennemførsel af turneringen altid vil sikre medlemmet point til den gennemgående turnering (TOP 3).

Desuden udsættes en præmie til den eller de med størst fremmøde året igennem.

Turneringerne er åbne. Det vil sige, at gæstespillere udefra kan deltage i turneringerne hvis de opfylder hcp. grænsen. Disse betaler normal greenfee samt turneringsfee, men deltager ikke i dagens præmierække.

SGK-medlemmer, som ikke er medlem af Tirsdagsdamerne, kan deltage i turneringerne mod betaling af den til enhver tid givne turneringsfee, blot hcp. grænsen  er opfyldt. Disse spillere deltager hverken i dagens præmierække eller i den gennemgående turnering.

Der skal altid være mindst to spillende tirsdagsdamer i en flight, for at runden er gældende.

Der afholdes en månedlig KLUBAFTEN  med spisning og uddeling af præmier. Der uddeles præmier i alle 3 rækker.

Der afholdes en årlig udflugt. Bestyrelsen fastlægger tidspunkt for udflugten, samt dens mål og pris.

Golfregler:

Der spilles efter The Royal Ancient Golf Klub of St. Andrews og Svendborg Golf Klub´s lokalregler.

Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 6 medlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen.

Der vil altid være 2 på valg.

Bestyrelsen konstituerer sig som følger:

1: Formand

2: Næstformand

3: Kasserer

4: Sekretær

5 og 6: Diverse

Generalforsamling:

Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt sidst i september. Indkaldelse sker ved opslag på tavlen med mindst 3 ugers varsel. Samme frister er gældende ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Alle medlemmer kan komme med forslag til bestyrelsen. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

I forbindelse med den ordinære generalforsamling spilles en afslutningsturnering med efterfølgende spisning.

Generalforsamling:

Formanden byder velkommen

Valg af ordstyrer

Formandens beretning

Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse

Indkomne forslag

Valg af ny bestyrelse

Valg af 2 suppleanter

Valg af revisor

Eventuelt

Præmieoverrækkelse.