Varsling om Generalforsamling 2015

Ordinær Generalforsamling i Svendborg Golf Klub

 

Vi afholder vor ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00

i Restauranten i klubhuset, Tordensgårdevej 5, 5700 Svendborg med følgende

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. bestyrelsens beretning
  4. Forelæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. februar 2015.