Referat fra bestyrelsesmøde 3 februar 2015

Svendborg Golf Klub

Dagsorden for bestyrelsesmøde, tirsdag den 3. februar 2015

Tidspunkt:       17.00 – 20.00 inklusive håndmadder

Mødested:      Svendborg Golf Klub

Deltagere:       Ingeborg Ploug     (IP)

Jan Find Petersen   (JFP)

Lone Topp   (LT)

Niels Kristian Skov  (NKS)

Søren Seiersen  (SS)

Torben Ryg  (TR)

Vagn Grønbjerg  (VG)

Referent           Emil Nutzhorn   (EN)

Afbud:

 1. Godkendelse af referatet fra 25.11.2014
  VG mangler at udarbejde cirkulære for greenfee billetter Der ses bort fra beslutning om at kalde passivt medlemskab for træningsmedlemskab da det vil kræve en lang række ændringer i vedtægterne. Der var en drøftelse om præsentationen af ny baglade, projektet er meget dyrt og med den pressede økonomi er der en forbeholden stemning for projektet. Der var snak om at finde en meget skrabet løsning der kunne præsenteres. VG arbejder videre på en præsentation af projekt. Herefter underskrevet og godkendt
 2. Økonomi – gennemgang og underskrift af   (NKS)
  1. Regnskab 2014 Fremlagt af NKS, desværre et mindre underskud for 2014, der var en generel diskussion om resultatet og de spørgsmål der kan komme til generalforsamlingen.
  2. Budget 2015 Der bliver fremlagt et forsigtigt budget med mindre overskud for 2015, bestyrelsen anser dette for realistisk at opnå, især ved hjælp af medlemmers opbakning til at skaffe medlemmer. Der er ikke budgetteret med kontingentstigning da bestyrelsen anser de kr. 6.000,- som en smertegrænse jf. medlemsundersøgelser mm.
  3. Revisionsprotokollat Er drøftet med revisor og der er ikke særlige bemærkninger.
 3. Sager til beslutning
  1. Tiltag på Golfens dag 19/4
   EN Mangler tema fra DGU så ingen planer for dagen endnu, men der arbejdes på et slagtilbud som skal gælde for starten af sæsonen og indtil Golfens dag. Der blev diskuteret forskellige former for rekruttering af begyndere. EN laver oplæg og sender til godkendelse i bestyrelsen.
  2. Godkendelse af Visionsplan
   Visionsplanen blev godkendt og fremlægges til generalforsamling. Dog vil den blive testet af hos udvalgsformænd og repræsentanter den 26 februar. EN sender indkaldelse ud. Der startes kl. 17.00 – 18.30
  3. Deltagere til DGU repræsentantskabsmøde 21/3
   EN og VG
  4. Ordinær Generalforsamling 17. marts 2015 kl. 19.00
   Indkaldelsen er sendt ud. VG sørger for endelig dagsorden når regnskabet foreligger fra revisor.
 4. Sager til orientering
  1. Nyt fra udvalg
   Der er kommet et talent/en junior spiller med i DGU talentcenter i Odense Eventyr. Baneudvalget holder møde den 18 februar med den nye greenkeeper. Der skal arbejdes tættere sammen med de gratis DGU konsulenter i fremtiden.
  2. G5 samarbejde
   Aftalen har været drøftet i K81 samarbejdet, aftalen har vækket forundring blandt klubberne. Ingen af klubberne er blevet spurgt ind til om de ville være med i ordningen. Man har tidligere i Klub81 forsøgt at forøge antallet af klubber dog uden held, da de adspurgte har takket nej. En evt. mulighed for at lave samarbejder med flere klubber tages med som et pkt. på næste bestyrelsesmøde
 5. Eventuelt
  Der var en snak om at den nye greenkeeper skal deltage på enkelte punkter på bestyrelsesmødet. SS sørger for invitation så han kan redegøre for arbejdet med banen.SS laver forslag til ny indretning af hall så information rammer medlemmerne og gæster bedre.JFP redegjorde for et møde som VG, EN og JFP har holdt med kommunens eventkontor, dette for at synkronisere events med deres kalender så vi skaber en synergi mellem events fra byen og Svendborg Golf Klub. Det var et godt møde som skaber god synergi mellem kommunen og golfklubben.

  EN beder Skiltefabrikken om et oplæg til nyt skilt ved Tordensgårdevej.

  Opgaven fra EN vedr. sponsoroplæg og Svendborg Handelsgymnasiums oplæg skal drøftes på et bestyrelsesmøde d. 26/2 VG Sørger for at sende visionsplanen til Svendborg Kommune med tilbud om prøvemedlemskab til alle tilflyttere i Svendborg Kommune.

  NKS orienterede om ejendomsskat hvor SKAT har besluttet at golfklubber skal betale mere i ejendomsskat. Tidligere har jorden til SGK været at betegne som landbrugsjord, det har fra 2012 ændret mærke til at være ubebygget byområde. Derfor er taksten steget voldsomt. Der kommer en klagemulighed senere på året, dette vil NKS forfølge.

  TR bad om vedligeholdelsesomkostninger på Par 3 banen fra den nye greenkeeper, dette vil SS sørge for at fremskaffe, når denne beregning er mulig.

  JFP redegjorde for tilskud til klubhusrenovering som EN skal være opmærksom på.

 6. Næste bestyrelsesmøde 26 februar afholdes der bestyrelsesmøde vedr. sponsoroplægget, allerede nu er der afbud fra IP og NKS.
 7. Torsdag d. 9 april kl. 17.00 afholdes bestyrelsesmøde indeholdende bestyrelsens konstituering.