Referat for bestyrelsesmøde, torsdag den 02. Oktober 2014

Tidspunkt: 17.00 – 20.00 inklusive spisning

Mødested: Svendborg Golf Klub

Deltagere: Ingeborg Ploug (IP)

Jan Find Pedersen (JFP)

Lone Topp (LT)

Niels Kristian Skov (NKS)

Søren Seiersen (SS)

Torben Ryg (TR)

Vagn Grønbjerg (VG)

Referent Emil Nutzhorn (EN)

 1. Godkendelse af referatet fra 21.08.2014 – ALLE
 • Gennemgået med følgende kommentarer: NKS foreslår at nedsætte et udvalg til udenoms arealerne inklusiv Greenkeepernes områder. Det vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde. Medhjælpermatch afvikles med IP som turneringsleder JFP som hjælper.
 • JFP og EN ser på initiativpuljen jf. referatet.
 • Referat i sin helhed skal ud til medlemmerne, punkter kan udelades ved personsager eller andre fortrolige ting.
 • Herefter godkendt og underskrevet
 1. Økonomi NKS
 • Balance per 31/8 2014 Grundskyld og fritagelse herfor undersøges da der har været en voldsom stigning, da EN har ferie påtager JFP sig opgaven at undersøge dette.
 • Vandforbrug er steget med ca. 35.000 kr. grundet den varme sommer.
 • Vi forventer ikke at nå budgettet, men forventer dog et positivt resultat for 2014.
 • Svar fra kommunen – Kommunens planlagte besparelse er blevet fjernet igen, så vi bevarer tilskuddet.
 1. Sager til beslutning – ALLE
 • Seniorerne ønsker at få lukket 9. huls banen fra 9.00 til 12.00 hver tirsdag i 2015 med begrundelse i at de er mellem 30 og 40 spillere per gang, som vanskeliggør et godt flow, såfremt der er andre på banen. (brev vedlagt) Seniorerne tilbydes at starte kl 9.00 på 9-huls banen med løbende start. Gunstart en gang om måneden som de andre klubber i klubben. EN giver besked efter endt ferie.
 • Opfølgning på “gratis golf” deltagere – Der skal følges op på de mange begyndere som endnu ikke har taget stilling til medlemskab. Birgit har en opdateret liste som kan rekvireres hos hende. VG og IP vil hjælpe til, ellers spørges HZ om man kan benytte Kristian. VG spørger begynderudvalget hvis ikke der kan findes folk nok. EN sørger for at Birgit sender listen til Vagn i uge 42.
 • Forhøjelser af takster i 2015 – Diskussion om forhøjelse af kontingenttakster jf. den pressede økonomi. VG foreslår hævelse af kontingent som følger pristalsregulering. ca kr. 100,- Bestyrelsen var enige om at gøre dette.
 1. Sager til orientering – ALLE
 • Golfspilleren i Centrum – Der har været afholdt møde med Christian fra DGU, spændende redskab som kan benyttes meget positivt fremad især i forhold til ny visionsplan
 • Deltagelse i DGU udviklingskursus – Medlemmer af bestyrelsen tjekker op i kalender og ser om man kan deltage. EN Deltager
 • Greenfee gæster – Status quo
 • Udvikling i medlemmer – ligeledes status quo
 • Formandsmødet for de fynske klubber – Intet at berette derfra, sædvanlig snak og gennemgang
 • Bagladen – Der er modtaget forslag på pris til ny baglade. Der skal undersøges om der kan laves en billigere løsning da den virker meget dyr.
 • Plan for udarbejdelse af ny mission- og visionsplan – Golfspilleren i centrum er et vigtigt redskab, Christian fra DGU vil gerne være behjælpelig med at lave forarbejde til ny mission- og visionsplan. Der er foreslået 15 november som inspirationsdag hvor der inviteres gennem udvalgsformand plus hele baneudvalget. Der er tale om ca. 20 personer, VG inviterer.

 

 • 5. EVT.

– Der er igangsat projekt med Handelsskolen gennem Gitte Borgerman, IP orienterede kort om dagen, og nu afventer vi endnu et besøg onsdag og efterfølgende rapport.

– JFP har haft dialog med folk fra Universitetet, de laver projekter for firmaer helt gratis, EN og JFP tager dialog efter EN’s ferie.

6. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde

25/11 kl. 17.00 i klubhuset