Indkaldelse til generalforsamling i Mandagsherrer

DER INDKALDES HERMED TIL GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 8. OKTOBER. DAGSORDEN MED MERE I FØLGE VEDTÆGTERNE

Generalforsamling:

Generalforsamlingen afholdes i Svendborg Golfklub´s klubhus, afholdes 1 gang årligt på en af de sidste spilledage.

Indkaldelse sker via klubbens hjemmeside med mindst 4 ugers varsel. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen omfatter:
1. Formandens byder velkommen-valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning.
3. Forslag til diskussion.
4. Kasseren fremlægger regnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af næste års kontigent og matchfee.
6. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
7. Evt.

Stor hilsen
Bestyrelsen