Bestyrelsen i Svendborg Golf Klub

Ulla Larsen

Ulla Larsen

Formand

Mobil: 5170 0517
E-mail ulla.larsen18@gmail.com

Michael Dissing

Michael Dissing

Næstformand

Mobil: 2026 7838
E-mail michael@frugt-fyn.dk

Jan Find Petersen

Jan Find Petersen

Controller

Mobil: 4095 1074
E-mail janfindpetersen@gmail.com

Ebbe Vej

Ebbe Vej

Bestyrelsesmedlem

Tlf: 5219 4335
E-mail ebbevej@gmail.com

Carl Andersen

Carl Andersen

Bestyrelsesmedlem

Tlf: 5368 6377
E-mail: andersen.carl@gmail.com

Ingrid Strandby

Ingrid Strandby

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 4053 2630
E-mail: ingridstrandby@gmail.com

Finn Lørup

Finn Lørup

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 2988 2015
E-mail: finn@loerup.dk