Bestyrelsen i Svendborg Golf Klub

Ulla Larsen

Ulla Larsen

Formand

Mobil: +45 51 70 05 17
E-mail ulla.larsen18@gmail.com

Michael Dissing

Michael Dissing

Næstformand

Mobil: +45 20 26 78 38
E-mail michael@frugt-fyn.dk

Jan Find Petersen

Jan Find Petersen

Controller

Mobil: +45 40 95 10 74
E-mail janfindpetersen@gmail.com

Jette Pedersen

Jette Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 22504780
E-mail: jettepsofielund@hotmail.com

Ebbe Vej

Ebbe Vej

Bestyrelsesmedlem

Tlf: +45 52 19 43 35
E-mail ebbevej@gmail.com

Thomas Kristensen

Thomas Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Mobil: +4560242899
E-mail: thomaskri@hotmail.com

Carl Andersen

Suppleant

Tlf: +45 53 68 63 77
E-mail: andersen.carl@gmail.com

Organisationsplan for Svendborg Golf Klub

Organisationsplan for Svendborg Golf Klub