Ordens- og etiketteregler for Svendborg Golf Klub

Vi har en målsætning om, at udbrede interessen for golfspillet i Svendborg Kommune og skabe et socialt foreningsliv til gavn for sjæl og helbred for både medlemmer og gæster.
For at underbygge denne målsætning har vi formuleret en række ordens- og etiketteregler for korrekt opførsel omkring klubhuset og på banen.
Ordensforskrifter for færdsel på klubbens område:

– Enhver hjælper med at opretholde orden i og omkring klubhuset.
– Efter indtagelse af mad eller drikkevarer anbringes brugt service på servicevognen i restauranten.
– Det er kun tilladt at færdes i klubhuset og restauranten med rengjorte sko. Brug de opstillede skobørster ved indgangen.
– Der er forbud mod tobaksrygning i alle indendørs lokaler, jfr. lov om Røgfri Miljøer.
– Det er ikke tilladt at henstille fodtøj i gangarealer.
– Medbragte mad- og drikkevarer må ikke nydes i restauranten, terrassen i forbindelse hermed eller i klubhuset. Uden for restaurantens åbningstider må medbragt mad- og drikkevarer også nydes på ovennævnte områder.
– Flasker og service er ikke tilladt i omklædningsrummene.
– De sidste, der forlader lokalerne, skal sørge for at alt lys er slukket og alle yderdøre og vinduer er forsvarligt lukkede.
– Udstyr, bags, køller og trolleys må ikke transporteres gennem eller anbringes i klublokaler, gange, og omklædningsrum.
– Rengøring af golfudstyr må kun finde sted på de dertil indrettede pladser.
– Hunde og andre husdyr må ikke medtages i klubhuset og skal altid føres i snor på klubbens område. Poser til efterladenskaber bedes medbragt og benyttet overalt på klubbens område.
– Alle efterladte effekter, golfudstyr, beklædningsgenstande og fodtøj i omklædningsrummene bliver fjernet ved den daglige rengøring og anbragt i den opstillede »glemt kasse« i klubhusets hall. Du kan altid finde en procedure for håndtering af glemte sager på hjemmesiden.
– Mere værdifulde effekter som ure, punge og lignende tilstræbes opbevaret i sekretariatet.
– Klubben er uden ansvar for spilleres eller gæsters værdigenstande og effekter, herunder også for udstyr, der opbevares i bagrum.
– Der kræves ordentlig og anstændig beklædning. Bar mave accepteres ikke. Det er ikke tilladt at færdes barfodet i området omkring klubhuset, i gangarealer og i restauranten.
– Overdreven indtagelse af alkohol i forbindelse med spil eller træning er ikke tilladt. Øl, vin og spiritus serveres ikke til og må ikke nydes af personer under 18 år.

Ordensforskrifter for spil på banen
Spil på banen er underkastet The Royal and Ancient Golf Club of Sct. Andrew´s golfregler samt gældende etiketteregler.

Spillets ånd
I modsætning til mange sportsgrene spilles golf for det meste uden en dommers direkte overvågning. Spillet funderer sig på den enkeltes ærlighed og oprigtige intention om at vise hensyn over for andre
spillere og at spille efter reglerne. Alle spillere bør opføre sig disciplineret og udvise høflighed og sportsånd til alle tider, uanset hvor konkurrencemindede de er. Dette er golfspillets ånd.

Sikkerhed
Spillere bør sikre sig, at ingen står tæt ved, eller i øvrigt risikerer at blive ramt af køllen, bolden eller af sten, kviste og lignende, når de udfører et slag eller prøvesving.
Spillere må ikke spille, før spillerne foran er uden for rækkevidde.
Hvis en spiller slår en bold i en retning, hvor der er fare for at ramme nogen, skal der øjeblikkeligt råbes »fore«.
Greenkeepere har fortrinsret overalt på banen og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillere tager ubegrænset hensyn.
Det indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvor greenkeeperne arbejder, før de ved tegn har tilkendegivet, at de er klar over, at der bliver slået.
Det forventes af medlemmer og gæster, at de beskytter banen ved:
– at lægge turf på plads.
– at undgå at tage turf ved prøvesving på teesteder.
– at reparere nedslagsmærker på green.
– at rive omhyggeligt i sandbunkers.
– ikke at træde nærmere hullet end 30 cm.
– at iagttage, at hulkanten og green ikke bliver beskadiget i forbindelse med manøvrering af flagstangen.
– at respektere opsatte anvisningsskilte.
– ikke at medbringe bag på teested, forgreen, green eller i bunker.

Det forventes, at alle bidrager til at fremme spillet på banen samt at undgå unødige forsinkelser bl.a. ved at:
– undgå unødigt mange prøvesving.
– være opmærksom på medspillers bolde.
– »vinke igennem«, så snart det er klart, at efterfølgende spillere går hurtigere, og der er plads foran.
– holde tempo på banen, især når der er mange spillere på banen.
– anbringe din trolley/bag således, at du hurtigt kan gå videre
– undgå råben og anden støjende adfærd.
– den normale hulrækkefølge skal følges.

Øvrige forhold:
– Gyldig bagmærke/greenfee-billet skal altid bæres synligt.
– Det er ikke tilladt at spille med træningsbolde på banen.
– Øvelsesspil mod banens ordinære greens og bunkers er forbudt.
– Brug af mobiltelefoner er kun tilladt efter accept fra medspiller(e), hvis det ikke forsinker eller på anden måde er til gene for spillets afvikling.
– Cigaretskod, tomme flasker og øvrigt affald må ikke smides på banen, men skal anbringes i de på teestederne opstillede skraldespande.
– Såkaldte to-bolde (en starttid med kun to spillere) kan ikke forvente at blive vinket igennem hvis der er en bold med tre eller fire spillere foran. Der henstilles til at alle så vidt muligt spiller tre eller fire bolde.

Ordensforskrifter for træningsområder
– Det er kun golftræner, der har ret til at undervise på træningsanlægget.
– Det henstilles, at samtale, herunder eventuel mobiltelefon samtale, foregår uden gener for de personer, der træner.
– Boldkurve stilles tilbage til boldmaskinen efter brug.
– Træningsbolde må kun anvendes på drivingrange. Klubbens træningsbolde må ikke anvendes på indspils området. Medlemmerne skal medbringe egne bolde.
– Der må ikke efterlades bolde på indspilsgreen.
– Ved indspilsgreen lægges turf på plads.
– Puttetræning på indspilsgreen bør så vidt muligt undgås.
– Træning af indspil har fortrinsret.
– Der skal rives i øvebunkerne efter brug.

Vedtaget af Svendborg Golf Klubs bestyrelse den 15. januar 2010, opdateret 2013