Nyt fra Bestyrelsen (7)

Nyt fra Bestyrelsen (7)

Sæsonen nærmer sig sin afslutning, en sæson, der på rigtigt mange måder har været fantastisk. Der er sket en del nye ting, nye initiativer har set dagens lys bl.a. ”Nyt fra Bestyrelsen”og ”Vi passer på banen” ugen, vi har fået etableret en endnu større gruppe af frivillige takket være bl.a. Christian Haldan og frivilligkoordinator Vagn Grønbæk, vores baner har aldrig stået flottere – ja, rækken er lang, og godt for det.

Siden det sidste ”Nyt fra Bestyrelsen” har der været afholdt 2 bestyrelsesmøder (4.9. og 2.10.) – og der er sket meget andet i den mellemliggende tid. F.eks. har der været afholdt to af de meget populære ”Bravo Tours/Fredagsmatcher” – som altid med stor succes. Sidste match for i år blev afholdt den 13.9. med godt 100 deltagere! TAK til Susanne, Ingeborg og Christian! Lad disse matcher blive en fast ingrediens i klubben også fremover 😊Formandskabet har deltaget i møde for fynske golfformænd i Odense, et møde hvis formål er at styrke samarbejdet mellem de fynske golfklubber, og som netop har resulteret i forslag til nye, fynske initiativer (mere om det senere, når Emil Nutzhorn har ”vejet og vurderet”).  Den 29.8. afholdt Formandskabet personalemøde for vore fastansatte greenkeepere, et – synes vi selv – vellykket møde, hvis formål primært var at mindske den psykologiske afstand mellem greenkeepergården og klubhuset og at lære hinanden bedre at kende for at fremme det gode samarbejde og forståelsen for hinandens udfordringer. Ebbe Vej fortalte på mødet om, hvad der generelt kan hæmme og fremme forståelsen for hinanden, når golfere møder greenkeepere og omvendt ”out there”😊. Formanden deltog den 24.9. i MUS samtaler i greenkeepergården. Disse samtaler er vigtige og bidrager forhåbentlig til et endnu bedre klima både i greenkeepergården og mellem de ansatte og bestyrelsen. For undertegnede er det meget lærerigt og berigende at deltage i sådanne møder. Det giver en rigtig fin indsigt i det store og meget varierede og vigtige arbejde, der udføres af vore dygtige greenkeepere, og de udfordringer, som de i det daglige kan stå overfor.

Banerne

På bestyrelsesmødet den 4.9. orienterede chefgreenkeeper Kenneth Andersen om, at der er søgt tilladelse til udgravning af søerne på hul 9, 11 og 12. Tilladelsen er godkendt i Naturstyrelsen. Derudover vil der på 9 huls banen blive flyttet dræn ved hul 9 uden om de rødder, der ”forstyrrer” drænet. På 18 huls banen vil fairway på baggrund af DGU’s ratingteam’s besøg blive flyttet længere frem på hul 4 for at skabe en slags ”stopklods” i form af semi-rough på skråningen op mod det flade stykke.  Baneudvalgsformand Michael Dissing kunne fortælle, at baneservice ønsker øget fokus på nedslagsmærker – dette passer jo ”som fod i hose” med vores ”Vi passer på banen” uge, der jo naturligvis IKKE kun gjaldt i den uge, hvor initiativet blev introduceret, men selvfølgelig stadig er gældende og naturligvis kører videre i sæson 2020.

Klubmesterskaberne

Lørdag/søndag den 21. og 22. september blev der afholdt klubmesterskaber. Nye (gamle kendinge 😊) klubmestre blev Lisbeth Seiersen og Lau Grønbæk. TIL-RIGTIGT-MANGE-GANGE-LYKKE!

Regionsgolf

Vi har fået nye koordinatorer af regionsgolfen, nemlig Jane Damgaard og Maryanne Kørvel. Per Horne har ønsket at drosle lidt ned, men vil fortsat være med i lidt mindre grad.  TAK til alle tre! Hvis der blandt vore medlemmer er nogle, der kunne tænke sig at høre mere om det at blive regionsgolfer, bedes de henvende sig til Jane, Maryanne eller Per. De håber på mange flere deltagere i sæson 2020. Derudover er der tilmelding på golfbox/klubturnering/januar 2020 (jf. seneste nyhedsbrev fra Emil Nutzhorn. Regionsgolferne er inddelt, som følger:

  • Senior: Min. 50 år i turneringsåret
  • Veteran: Min 60 år i turneringsåret.
  • Superveteran: Min. 70 år i turneringsåret

 

Sponsorer/Sponsormatch

Den 25.9. deltog formanden i den årlige sponsormatch. Emil Nutzhorn orkestrerede dagen meget professionelt 😊 – en dag, der skal bidrage til at fremme og videreudvikle det gode og for klubben meget vigtige forhold til vore sponsorer og give dem mulighed for networking med hinanden (”win-win”). Uden vore gavmilde sponsorer var vi i SGK ilde stedt – derfor skal der lyde en STOR TAK til dem alle. Dagen startede med fælles morgenmad og afsluttedes efter matchen med en fantastisk veltillavet frokost. Tak for dejlig mad, Belinda og Ove 😊

Og når vi nu er ved vore sponsorer, så har en af vore gode ”gamle” sponsorer, Mr Hardis (der nu også har bevæget sig ind på markedet for profil-/arbejdsbeklædning) sponseret nyt arbejdstøj (bukser, jakker, sweatshirts, shorts, poloer) til vore fastansatte greenkeepere, så de i den nye sæson i ordets bogstaveligste forstand vil være klædt på til jobbet 😊. TAK til Mr Hardis!

Også Claus Lægsgaard CLC har været i gavehumør. Klubben har fået doneret de bord-/bænksæt, som oprindeligt var udlånt af CLC i forbindelse med DM. Disse vil i løbet af efteråret/vinteren blive placeret på ”rette sted” af vore frivillige pedeller, som nu udover pedelmutter Dorthe Snitker består af Knud og Hans Jørgen. Også TAK til pedellerne, der bl.a. har haft travlt med at få ryddet op i bagladen. Tak til Claus Lægsgaard – og også tak fordi du har sagt ja til at blive en del af vores vigtige baneudvalg.

Lyn- og starterhuse

I løbet af efteråret vil de to X-kantede huse fra hhv. driving range og hul 6/13 blive flyttet til deres nye lokationer ved hul 1 på 18-hullers banen (starterhus) og ved hul 14/bag hul 8 på 9 hullers banen (lynhuset), hvorefter pedellerne gradvist vil gå i gang med at klargøre husene – forhåbentligt i samarbejde med elever fra Svendborg Erhvervsskole, der på den måde vil kunne få noget ”rigtig” praktik og samtidig kunne hjælpe klubben – endnu en ”win-win” 😊

Trænersituationen

Som det nu er alle bekendt, skal klubben have ny træner. I den forbindelse har vi konsulteret DGU/PGA og fået bekræftet, at den ansættelsesform, vi ønsker i fremtiden – en funktionæransættelse – er en form, der allerede er og vil blive mere og mere almindelig i danske golfklubber. Bestyrelsen nedsatte allerede for nogen tid siden et ”trænerudvalg”, der har arbejdet med netop denne konstellation og set på de krav og ønsker, vi ville stille til trænergerningen fremover. Stikord er, som vi også nævnte i skrivelsen til vore medlemmer af 23.9., bl.a. ”klubmand”, et samlende midtpunkt, nytænkning og engagement og ikke mindst fysisk tilstedeværelse i klubben og på træningsbanen min. 5 dage om ugen.

Der synes bl.a. på Facebook at have hersket lidt usikkerhed m.h.t. afslutningen af samarbejdet med Fredrik Johnsson Golf Academy (FJGA), og det er naturligvis beklageligt. Som vi gjorde opmærksom på i den nævnte skrivelse af 23.9., så valgte FJGA selv at opsige kontrakten med Svendborg Golf Klub – ikke omvendt! FJGA har i denne sæson haft kontraktlig aftale om 400 træningstimer samt 25 timer til udvikling. Som klub ønsker vi i fremtiden min. at fordoble antal træningstimer til gavn og glæde for alle vore medlemmer og ikke mindst for at intensivere såvel rekruttering som træning og fastholdelse af vore nye begyndere. Derudover ønsker vi også at intensivere f.eks. sponsorarbejde, arbejdet med Company Days m.m. – alt sammen for at få mere dynamik, glæde og ikke mindst flere sorte tal på bundlinjen i klubben. Dette kan i sagens natur ikke dækkes ind af 400 timer, men kræver en fuldtidsansættelse/funktionærlignende ansættelse – noget som DGU/PGA ser som fremtidens ansættelsesform og jobprofil for trænere i mange danske golfklubber.  Det ses også i deres uddannelse af trænere, hvor mange elementer fra Golf Manager uddannelsen netop også nu indgår i træneruddannelsen. FJGA har flere gange oplyst, at firmaet – desværre – var nødt til at vælge mellem Gyttegaard og Svendborg Golf Klub i den nye sæson, og derfor nedsatte vi i bestyrelsen som nævnt netop et udvalg, der skulle arbejde med udvikling af en ny jobprofil og en ny ansættelseskontrakt, som vi kunne præsentere for Fredrik Johnsson. Vi har naturligvis holdt møder med DGU/PGA og været i løbende telefonisk kontakt med dem også, så alt blev grebet korrekt an. Som det er alle bekendt, er penge en konstant ”knap ressource” i de fleste golfklubber – og også i vores. Som bestyrelse ser vi det som en af vores vigtigste opgaver at forvalte vore medlemmers penge bedst muligt og følgelig undersøge, hvad der for vores klub var økonomisk bedst og muligt. Iflg. DGU/PGA er der faktisk for klubben en økonomisk gevinst ved at gå over til en funktionærlignende ansættelse af en træner.  Fredrik Johnsson kunne desværre ikke se sig selv i en sådan ansættelse og valgte derfor at opsige samarbejdet på mødet den 23.9.2019. Vi har nu udfærdiget en jobbeskrivelse/trænerprofil, som er sendt til DGU/PGA til godkendelse, og stillingen som træner i Svendborg Golf Klub vil hurtigst muligt blive opslået. Vi satser på ansættelse senest pr. 1.3.2010.

Det er vores håb, at ovennævnte forklaring giver svar på evt. uafklarede spørgsmål fra jer medlemmer. Yderligere info om trænersituationen kan naturligvis indhentes hos Emil Nutzhorn.

Sæsonen nærmer sig som tidligere nævnt sin afslutning – husk at der er afslutningsmatch den 12.10 og 3 kølle/Andematch den 27.10. Heldigvis betyder den officielle sæsonafslutning jo ikke, at der ikke fortsat skal golfes i Svendborg. Forhåbentlig arter vejret sig, så vi stadig kan mødes på banen og i klubhuset.

Jeg havde ellers lovet mig selv – og andre 😊 – at jeg vil begrænse mine skriverier. Det lykkedes så ikke lige denne gang, men den gode intension var og er der – trust me 😊.

Svendborg, den 5.10.2019

Formandskabet til UG 😊/Gitte Borgermann