Nyt fra bestyrelsen (1)

Læs dette indlæg som PDF – Klik her

Siden sidst (dvs. efter generalforsamlingen den 10. april 2019)

Bestyrelsen blev konstitueret på første møde (kun formanden var blevet konstitueret i umiddelbar fortsættelse af Generalforsamlingen) – og posterne blev fordelt som følger:

Formand:                                                     Gitte Borgermann

Næstformand:                                             Ulla Larsen

Controller:                                                   Jan Find Petersen (hertil knyttes en ekstern stabsfunktion (frivillig ulønnet) med specifikke kompetencer indenfor økonomistyring)

 

Baneudvalg:                                                 Michael Dissing

 

Kontakt til Begynder- og

Kaninudvalg samt KIK’er:                          Jette Pedersen

 

 

Klubturneringer, DKturneringen,

Regionsgolf, Sportsudvalg m.m.:             Thomas Kristensen (TK)

 

 

Juniorudvalg (support), Sportsudvalg

(sm.med TK), Intern Kommunikation:     Ebbe vej

 

Hvervning af medlemmer, søgn.

af fonde m.m.                                              Jan Find Petersen

 

Ekstern kommunikation:                           Sekretariatschefen, formand & næstformand

(Formandskabet)

 

Frivilligkoordinator:                                    Stabsfunktion med ekstern frivillig: Vagn Grønbjerg

 

Der bliver hængt en organisationsplan op på tavlen i klubhuset J.

Bestyrelsen holdt sit første bestyrelsesmøde den 1. maj 2019. Der var rigtigt mange punkter på dagsordenen, og nogle af de vigtigste var for det første, at der skal findes penge til investering i et nyt styringssystem til vanding af banen. Det er en bekostelig affære, men da banen helt uden tvivl er vores klubs omdrejningspunkt og absolut største aktiv, skal det naturligvis indkøbes, og pengene findes.

Et andet vigtigt punkt på dagsordenen var også det faktum, at vores nabo i det smukke gule hus (tæt på Driving Range og Par3 banen) hyppigt ”får besøg af gule bolde” – og det må simpelthen ikke ske. Det er golfklubbens juridiske ansvar at sørge for, at dette ikke sker – ingen tvivl om det. Vi skal have fundet en løsning – og gode forslag fra klubbens medlemmer modtages gerne. Et forslag, som vi allerede har fået, er et hegn på golfklubbens grund af en ”vis højde”, der kan hindre, at skæve bolde ender på naboens grund eller tag eller …  Det vil også komme til at koste, men er ligesom vandingssystemet en nødvendighed. Igen skal pengene findes – der arbejdes på sagen J.

Formandskabet (næstformand Ulla Larsen og formand Gitte Borgermann) er i fuld gang med at undersøge, hvad der kan gøres – og hvad det vil koste. Dette vil blive fulgt op af et møde med naboerne. Ulla og Gitte er også ved at planlægge ”nabovisitter” rundt omkring vores bane for at vise vores vilje til godt naboskab.

Bestyrelsen har besluttet at oprette en PEDELFUNKTION på frivillig basis J. Ove Pedersen er foreløbigt udnævnt til ”Chefpedel” J og Dorthe Snitker som en af forhåbentlig mange pedelmedhjælpere. Der vil snarest blive udarbejdet en liste over arbejdsopgaver. Interesserede frivillige er mere end velkomne til at kontakte undertegnede på gitte1531@gmail.com. Jo flere vi er, jo mindre belastende bliver arbejdet. Det er bestyrelses håb, at pedelfunktionen kan aflaste klubbens sekretariatschef, der ofte kontaktes for f.eks. at ”fixe” belysning eller skaffe kuglepenne e.a., som naturligvis er vigtige opgaver, men som også ofte afbryder Emils arbejde og sagtens kan klares af andre J

Og det bringer os videre til det utroligt vigtige område: ALLE VI FRIVILLIGE, SOM LEVERER ET FANTASTISK STYKKE ARBEJDE – og uden hvis indsats vores golfklub simpelthen ikke kunne ”overleve”. Vi skylder de frivillige EN STOR TAK, og samtidig arbejder Forretningsudvalget (FU:Ulla, Jan Find og undertegnede) på at få anskaffet/udviklet et program til styring og registrering af alt det uvurderligt store arbejde, frivillige i vores klub erlægger. Et system, der både kan hjælpe i planlægning af alt det frivillige arbejde, der skal udføres, og som samtidig kan synliggøre arbejdet og vise den store betydning både ”fysisk” og økonomisk.  Det gælder formænd og bestyrelse i KIK’erne, Creme Fraicherne, vores nye frivillige greenkeepere, udvalg m.m.m. Og det gælder også os i bestyrelsen, som jo i lighed med alle de frivillige i klubben har påtaget os det utroligt spændende arbejde på frivillig basis J.

Bestyrelsens mødekalender er hængt op på opslagstavlen, så alle kan se, at vi altså laver noget J Laver MEGET, faktisk J. Vi vil som bestyrelse utroligt gerne have input fra jer medlemmer – vi modtager absolut ingen kritik J – men meget gerne ros J J – og også meget gerne konstruktive forslag til mulige forbedringer til vores allesammens bedste. Vi vil derfor opfordre alle til at komme med masser af ros J J J og også gode konstruktive forslag til mulige ændringer/forbedringer senest 3 dage inden et bestyrelsesmøde. Forslag kan sendes til undertegnede på gitte1531@gmail.com. De vil om ikke blive ”færdigbehandlet” og afgjort, men så i hvert fald debatteret på det førstkommende bestyrelsesmøde, og der vil komme en tilbagemelding!

 

 

Svendborg, den 7. maj 2019

Ulla Larsen og Gitte Borgermann