Vedtægter

§ 1 – Navn og hjemsted

Klubbens navn er Svendborg Golf Klub.
Klubbens hjemsted er Svendborg.

§ 2 – Formål

Klubbens formål er at udbrede interessen for og kend­skabet til golfspillet, samt at arbejde for optimale mulig­heder for udøvelse af golfspillet i Svendborg området.

§ 3 – Organisation

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

§ 4 – Medlemskab

Som medlemmer optages enkeltpersoner, der opfylder DIF og DGU’s betingelser for medlemskab af en golfklub.
I klubben kan optages såvel aktive som passive med­lemmer. Passive medlemmer har ikke ret til at spille på banen.

Indmeldelse skal ske skriftligt. Bestyrelsen beslutter, om der skal ske begrænsning i tilgangen af aktive med­lem­mer. I så fald føres en ekspektanceliste.

Medlemmer kan optages i følgende kategorier:

1)    Junior medlemmer er juniorer til og med det ka­len­derår, hvor de fylder 21 år.

2)    Aktive seniormedlemmer er personer, som er fyldt eller fylder 22 år i det kalenderår, hvor indmeldelsen finder sted.

3)    Aktive seniormedlemmer kun med adgang til ni hullers banen.

4)    Aktive fleks-basismedlemmer kun med adgang til træningsområder og par3-banen.

5)   Longdistance medlemmer er personer, som er med­lem af en anden golfklub, der er tilsluttet Dansk Golf Union eller tilsvarende udenlandsk organisation.

6)   Passive medlemmer

Opgradering af medlemskab kan ske til enhver tid i løbet af året mod at betale restkontingent for den resterende del af året samt eventuelt indskud.

Nedgradering af medlemskategori skal ske skriftligt med én måneds varsel til udløb pr 31/12. Overgang til passiv medlemskab kan dog ske skriftligt med en måneds varsel til udløb pr 30/6 eller 31/12. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt med én måneds varsel til udløb 30/6 eller 31/12. Ved udmeldelse pr. 30/6 re­fun­deres forudbetalt kontingent for 2. halvår.

§ 5 – Kontingent m.v.

Kontingent og takster for indskud, prøvemedlemskab og øvrige ydelser fastsættes af bestyrelsen.

Kontingent og indskud forelægges til godkendelse på general-forsamlingen sammen med budget.

Bestyrelsen kan efter ansøgning meddele reduceret kontingent for unge under uddannelse, dog kun til og med det halvår, hvor vedkommende fylder 28 år, uden begræns­ning i spilleretten.

§ 6 – Tab af medlemsrettigheder, eksklusion

Er kontingentrestancen over 1 måned fra sidste beta­lings­dag, kan bestyrelsen 1 måned efter ny betalingsfrist er med­delt ved anbefalet rykkerskrivelse bringe medlem­ska­bet til ophør uden yderligere varsel, såfremt restancen sta­dig er ubetalt.

Har bestyrelsen bragt medlemsskabet til ophør, skal ind­meldelse ske skriftligt på ny i overensstemmelse med § 4 stk. 3, idet kontingentrestancen skal betales samtidig med indmeldelsen.

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, når medlemmets adfærd skader klubbens anseelse eller mod­virker klubbens mulighed for at opfylde formåls­para­graf­fen. En sådan beslutning kan af den ekskluderede ind­bringes til behandling på den førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 7 – Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgan­gen af april måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker via offentliggørelse på klubbens hjemmeside samt ved nyhedsbrev til de medlemmer, der har meddelt klubben deres e-mailadresse og ved opslag i klubhuset.

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 1. februar. Indkomne forslag skal fremlægges i tilstrækkeligt omfang i klubhuset senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres på klubbens hjemmeside samt fremsendes til de medlemmer, der har meddelt klubben deres e-mailadresse senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive seniormedlemmer med hjemmeklub i Svendborg Golf Klub.  Juniormedlemmer har stemmeret fra det kalenderår, hvori de fylder 18 år.

§ 8 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en gene­ralforsamlingsbeslutning,bestyrelsesbeslutning eller efter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen underskrevet af mindst 20% af klubbens aktive medlemmer. Anmodningen skal indeholde beskrivelse af emnet, der ønskes be­hand­let. Indkaldelses­pro­cedure som for ordinær general­for­samling.

§ 9 – Dagsorden m.v.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal om­fatte følgende punkter:

  1. 1.Valg af dirigent
  2. 2.Valg af stemmetællere
  3. 3.Bestyrelsens beretning
  4. 4.Forelæggelse af revideret regnskab og budget til god­kendelse.
  5. 5.Behandling af indkomne forslag
  6. 6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  7. 7.Valg af revisor
  8. 8.Eventuelt

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved sim­pel stemmeflerhed. Stemme kan ikke afgives ved fuld­magt.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På begæring af eet stemmeberettiget medlem skal skriftlig afstemning afholdes.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvor­i også et referat af forhandlingerne optages.

Dirigenten underskriver protokollen.

§ 10 – Bestyrelse

Klubbens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne afgår med 3 medlemmer i ulige år og 4 i lige år.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og opretter til sin hjælp de fornødne udvalg for klubbens aktiviteter.

Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene og skal god­ken­de udvalgenes øvrige medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompe­tence og giver retningslinier for udvalgsarbejdet.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele speci­al­fuldmagter.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og beslutninger. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og controller. Klubben tegnes ved underskrift af for­mand eller næst­formand i forening med to bestyrelses­medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 med­lemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stem­me­flerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Tre medlemmer af bestyrelsen kan forlange indkaldt til bestyrelsesmøde.

Køb og salg af fast ejendom kræver godkendelse på generalforsamling.

For klubbens økonomiske forpligtigelser indgået af bestyr­elsen hæfter alene klubbens formue.

§ 11 – Regnskab

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Klubbens reviderede driftsregnskab og status skal senest 14 dage før ordinær generalforsamling fremlægges i til­strækkeligt antal eksemplarer i klubhuset.

§ 12 – Ordensregler

Ved spil følges “The Royal and Ancient Golf Club of Sct. Andrew’s” regler.

Lokale regler udarbejdes af bestyrelsen og godkendes af DGU.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i hen­hold til DGU’s handicapsystem, og tildeling af ekstra slag i handicapturneringer og -matcher sker i h.h.t. det af DGU fastsatte slope-system.

Medlemmer og gæstende spillere er forpligtet til at rette sig efter regler gældende for spillet samt klubbens or­dens­regler for ba­nen. Overtrædelse heraf kan medføre mid­ler­tidig udelukkelse fra deltagelse i spil på banen og fra klubbens øvrige lokaliteter. I gentagelsestilfælde kan be­styr­elsen meddele eksklusion. En sådan afgørelse kan ind­ankes for Dansk Golf Unions’ amatør- og ordens­udvalg, hvis afgørelse er endelig.

§ 13 – Vedtægtsændringer – ophævelse af klubben

Disse vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling. Til vedtagelse af ændringerne kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Til ophævelse af klubben kræves, at mindst 2/3 af de stemme-berettigede medlemmer er til stede, og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Såfremt mindre end 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen straks en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden tre uger. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.

Ved beslutning om klubbens opløsning skal klubbens disponible formue fordeles til fordel for golfsporten eller anden amatørsport i Danmark.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 12. marts 2013.

Note:

Tidligere aktionærer i Sydfyns Golfselskab A/S bevarer de hid­til gældende rettigheder.